ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލުކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ، އެލްޖީއޭ އިން މިިދިޔަ މަހު ސަސްޕެންޑް ކުރި އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޔަސްރިފެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އެއީ މިހާރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށާއި ކައުންސިލްތަކާއި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރަން އެލްޖީއޭ އިން ގެންގުޅޭ އުސޫލު ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށާއި ކައުންސިލަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމި އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަދި ބަލައެއް ނުގަނެ އެވެ.

ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާންތައް ނެރުނު ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އައްޑޫގެ ހަތަރު ކައުންސިލަރަކާއި ގދ. ގައްދޫގެ ބައެއް ކައުންސިލަަރުންނާއި ބ. ހިތާދޫގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު "މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔަސްރިފް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރާ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކަށް، ސިޔާސީ ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އުސޫލުން ކައުންސިލްތަކަށާއި ކައުންސިލަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިއަސް އެއީ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައެކެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށާއި ކައުންސިލަރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ނުވާނެ. އެހެންވެ އެ މައްސަލަ އަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް، އެލްޖީއޭގެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ،" ޔަސްރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.