ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ އެވޯޑެއް ރައީސް ޔާމީނަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމް އިން ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސަށް މި އެވޯޑު އެރުވީ، ސޫދާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމްގެ ރައީސް، އައްސާދިގު އައްސިއްދީގު އަބްދުއްރަހްމާން އަލްމަހްދީ އެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ ފެށި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ރައީސަށް އެ އެވޯޑު އަރުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް އެކި ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި އެހެން ދީންތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 2002 ގައި އުފެއްދި ހަރަކާތެވެ. އެ ހަރަކާތް ހިންގަނީ ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން ހުސައިންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކާ އެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

މި ހަރަކާތް އުފެއްދި ފަހުން މި އެވޯޑު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅަކަށެވެ. އެއީ މޮރިޓޭނިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީނަށް މި އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގަތީ، ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނާޅައިދިއުން ހުއްޓުވައި އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށެވެ.

ރައީސަށް އެވޯޑު އަރުވަނީ. --ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމްގައި 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އިލްމުވެރިން މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު އެ ފޯރަމްގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކޮށް، އަމާން އޮމާންކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމެވެ. މި ހަރަކާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު މިސާލު ނެންގެވީ ޖޯޑަން އެވެ. އެ ގައުމުގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްވީ އެ ހަރަކާތުގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދައުރަކާ އެކުގައި ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެ ފޯރަމުން ސުލްހަ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެވޯޑު އެރުވީ، ޒިޔާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ފޯރަމުން ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާއި އިސްލާމީ ހަމަތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަމުން އެބަދޭ،" ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވުމުގެ ކުރިން، ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމްގެ ރައީސް، އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން އަދި ހައްދު ފަހަނަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ، އެފަދަ އެވޯޑެއް އެރުވި ކަމަށްޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ އެވޯޑަކީ އިސްލާމް ދީންގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ހައްދުފަނަޅައިދިއުމާ ދެކޮޅަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި، އެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދެއްވެވި އެވެ.

އިބްރާހިމް ހަމްޒާ ޚަލީލް

3

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ