ހުޅުމާލެއަކީ ނިދަން ދާ ތަނެއް، ބްރިޖާއެކު އެކަން ބަދަލުވާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލެ އަކީ މީހުން ނިދަން ދާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބޯހިމެނުމާ ގުޅޭ ހައުސިން ބައި އާންމުކުރުމަށް ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރަށުގައި ހުރީ ހަމައެކަނި ފްލެޓުތަކެއް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ސެންސަސް ހައުސިން ޗެޕްޓާ ލޯންޗު ކުރުމަށް ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

މީގެ އިތުރުން ރަށްތައް ބެހިފައި އޮތް ގޮތުން ވިއްސާރަ ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ، ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަކީ ދަތިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅާލެވުމުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެޅޭ ފާލަމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ވަޒީފާ އިތުރުވެ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ބިނާކުރެވި ހަގީގީ ސިޓީއަކަށް އަދި ބަދަލެއް ނުވޭ. ނިދަން ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް އެކަނި ހުޅުމާލެ އަދި އޮތީ. ސަބަބަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން އޮތުމުގެ ސަބަބުން." ހައުސިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މި ބްރިޖު އެޅުމުން ހުޅުމާލެ ތަރައްގީވެ، އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބިންތައް ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެތަންތަން ތަރައްގީކޮށް، ވަޒީފާ އާއި ވިޔާފާރީގެ ފުރުސަތު ލިބި ހަގީގީ ނަފާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް ލުޔެއް އައިސް، މާލޭ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ހުޅުމާލޭގެ އުޅެވޭނެ ގޮތްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރެއް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި ސީސީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ބްރިޖާއެކު މާލެ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގެދޮރުވެރިކުރުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތެވެ. އާބާދީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލޭގެ އިތުރުން ތަރައްގީ ކުރަން ހުރި ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒުވާނުންގެ ސިޓީއަކަށް ހުޅުމާލެ ހަދަނީ މާލެ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް އޮތުން، ނިމުމަކަށް ގެނެސް މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ޖާގަ ދިނުމާއި ޒުވާނުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

" ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން." މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.