ހުޅުމާލެއިން ވިލާ އަށް ދޫކުރި ބިމެއް އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރި ބިމެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


ސިނާއީ ބޭނުމަށް ވިލާ ހަކަތައަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން(އެޗްޑީސީ) އިން 25 އަހަރަށް ދޫކުރި އެ ބިން 2015 ގައި އެޗްޑީސީން އަތުލި މައްސަލާގައި 2016 ގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތީ އެތަން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އެހެންވެ އެތަނުގެ އެއްބަސްވުން އަދިވެސް ދެމި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ އެޗްޑީސީން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ ބިން އަތުލީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ އެ ބިން ދޫކުރީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަޑު ގަދަ، ވަސްދުވާ ނުވަތަ ކުޑި އަރާ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އެތަން ވިލާއިން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައީ ގޭހާއި ހިލަ އާއި ހިލަވެހި ގުދަން ކުރުމަށް ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއްބަސްވުން އޮތްގޮތުން އެއީ ވިލާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަ ހާލަތުގައި އިތުރު ޝަރުތަކާ ނުލައި، އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ ކަންކަން އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި ބަޔާންކުރާ ވަގުުތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކަމަށް އޮތް އިސްތިސްނާއަކީ އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އެކަމަށް ލުޔެއް ދިނުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވިލާއަށް ދޫކުރި އެ ބިމުގައި އެހެން ސިނާއީ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ އެޗްޑީސީން އެކަމަށް އެއްބަސްވާ ނަމަ ކަމަށް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެތަނުގައި ވިލާއިން އެ ބިމުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ހުކުމުގައިވަނީ އެ ހާލަތުގައި ދެން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ބިން ދޫކުރުމާއި އެތަން އަތުލުމާ ދެމެދު 10 އަހަރު ދުވަސް ހޭދަ ވެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ވެސް ދިގު މުއްދަތެެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސިނާއީ މަސައްކަތެއް އެ ބިމުގައި ފެށުމަކީ ވިލާއިން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތެއް ކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން އަސާސީ ޝަރުތަކާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިއަކު ޚިލާފްވެއްޖެ ނަމަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް އޮތް ހައްގެކެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ވިލާއިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރާ ނަމަ، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އެންގުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޗްޑީސީއަށް ލިބިފައި އޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު، އެ މަރުހަލާއަށް ނުގޮސް އެއްބަސްވުން އުވާލުމަކީ ވެސް އެޗްޑީސީއަށް އޮތް ހައްގެއް ކަމަށް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މައްސަލަ ބެލި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ބިމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒާއި ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ވިލާއަށް ދޫކުރި ބިމެއް އަތުލި މައްސަލަ ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓުން ނިމުނުއިރު، ވިލާގެ އެހެން ކުންފުނިތަކަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއްގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.