74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަދީބަށް ދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުވައްވަރު ސޮއިކުރައްވައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އަދީބަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭސީސީން އެމައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފައިސާ ދައްކަން އެންގި މުއްދަތު މިމަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވާއިރު އެފައިސާ ނުދައްކަ އެވެ. އަދީބުގެ ވަކީލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވާ ނޯޓިސް އަދީބުގެ ގެއަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އަދީބަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

އަދީބަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދައްކަން އެންގީ އޭނާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ފީ ނެގުމެއް ނެތި، ނަސަންދުރަ ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް 50 އަހަރަށް ދޫކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ނަސަންދުރަ ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ގެލެކްސީ އެންޓަޕްރައިސަސްއާ އެވެ. އެކަމަކު އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓުން އޮތީ އެތަނުގެ ލީޒް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ގަނެފަ އެވެ.

ދައުލަތަށް 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަދީބަށް އެންގިއިރު އޭނާ ގެންދަވަނީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިޔާނާތާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވެސް އަދީބާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.