އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ސަލާން ނުޖަހާ އުޅެވިގެން ނޫނީ ގައުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ 51 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދު ޓޫރިޒަމަށް ބިނާވެފައި އޮތަސް، އެއީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ބާރު އޮތް ސިނާއަތެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާއި މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރުމަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް މިއަދު ގެންނަންޖެހޭ. މިކަމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. އަދި ރާއްޖެ އޮތް ސަރަޙައްދާ ޓައިމްޒޯންގެ ގޮތުން ދިވެހި ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ފަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރަންޖެހޭ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާ ހަރުފަތަކާ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރަށްތަކުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވެ، ފަރުދުންނަށް ލިބޭ މަންފާ ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގައި ނަން ހިނގާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިންވެސްޓްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ރިސޯޓް ބިނާކުރުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް، ތިލަފުށީގައި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ތަނަވަސް ޕޯޓެއް އެޅުމަށް ނިންމައި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ބަނދަރަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ތިލަފުށީގައި ގާއިމު ކުރާ ބަނދަރުގައި މުދާ ރައްކާކުރުމާއި، ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް ފުޅާވެ މުދަލާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ހިދުމަތާއި ފްރީ ޒޯން އަދި ވެލިއު އެޑިޝަންގެ މަސައްކަތާއެކު ގުޅީފަޅު ވެސް ތަރައްގީވާނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މުސްތަގްބަލާއި ފުދުންތެރިކަމާމެދު މާޔޫސްވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އިގްތިސާދު ކުރިއަރާ ވާހަކަދައްކައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ތަމައްދުންގެ ބިންގާތައް އެޅިއްޖެނަމަ، ރާއްޖެ އޮންނާނީ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ރީތި އަދި ތިޔާގި ގައުމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ވާނީ ދިރިއުޅުން އެންމެ އުފާވެރި، ހިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރާ ފުރިހަމަ ފަސްގަނޑުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.