މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްނާޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާވެރި މުނާސަބާ ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ދައުވަތު ދީގެން ބާއްވާ ކަމަކަށް ވާތީ، އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން ފުލުހުން އެދިފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ދައުވަތު ދީފަ އެވެ.

ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްނާޅަން ފުލުުހުން އެދިފައިވާއިރު، މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން، މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި "27 ގެ ދިފާއުގައި" ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދަށް އެންމެ ކައިރި ވެވޭ ހިސާބެއްގައި ބާއްވަން ނޫސްވެރިންތަކެއް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.