ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މީރާއިން މިއަދު ނެރުނު ޓެކްސް ރޫލިންއެއްގައިވާ ގޮތުން އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގާ މުއްދަތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ މީރާ ކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިންކޮށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ވެސް ޓެކްސް ބަޔާން ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އެ ރޫލިންގައިވެ އެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދައްކަން ލާޒިމް ކުރުވުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު މީރާއިން ވަނީ އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ބީޕީޓީ ބަޔާން ވެސް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.