ސަރުކާރުން ގައުމު ވިއްކާލަނީ، ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިން ތެދުވޭ: ނަޝީދު

ސަރުކާރުން އޮތީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވެ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި "މިހާރު" އަށް ދެއްވި ކޮމެންޓެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ ރާއްޖެ ވިއްކާލައްވަން ތައްޔާރަށްކަން އެ މަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އަމަލުފުޅުތަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ސިލްކު ރޫޓުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައި ވާއިރު، އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒު އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ފޯރަމުން ދާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސްޕްރެޓްލީ އަތޮޅު ހިއްކަން ދިޔަ ޑްރެޖަރުގެ މިސްރާބު ހުރީ އިތުރަށް ހުޅަނގަށް ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް،" އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެ ސިޔާސަތާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑަށް އިންޑިއާ ނޫން އެހެން ބާރެއް ވަދެފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސުލްހަ ގެއްލެމުން ދާ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު ދިވެހިންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު. ހިތްވަރާ އެކު ތެދުވެ، ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ." -- ނަޝީދު

މި ފަހުން ރާއްޖޭން އަންނަނީ ޗައިނާ އާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ފަދަ ގައުމުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންނެވެ. ހަމަހަމަ ހާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ރަސްމީކޮށް ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭން ޗައިނާ އަށް އިސްކަން ދޭނެކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. އެހެންވެ، ހުޅަނގާއި އިންޑިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުން ދަނީ އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެ ސިޔާސަތު، ނަޝީދު އަޅާކިއުއްވީ ރާއްޖެ އިނގިރޭސިންގެ އަތް ދަށަށް ދިޔަ ގޮތާ އެވެ.

އެ ގޮތުން، ހިމާޔަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރުމަށް 1887 ގައި ބައެއް ބޮޑުން ކުޑަ ބަންޑާރައިންނަށް ދެންނެވުމުން އެކަން މަޑުޖައްސާލެއްވިކަން ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް، އިނގިރޭސިން ބޭނުންވި ކަހަލަ ސިޓީއެއް އޭގެ އަހަރެއް ފަހުން ރަދުން ދެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު އޮތީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ، އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކަކާގޭ މުހައްމަދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ސިޓީ ހިއްޕަވައިގެން ގަވަރުނަރު އަރިހަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު ކެޕްޓަން ކްރިސްޓޮފަ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރަސްކަން ބަދަލުކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިން ރަސްކަމުގައި ވަޑުވުމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި މިސްރާބު ބަދަލު ކުރެއްވުމުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"މިއަދު ދިވެހިންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު. ހިތްވަރާ އެކު ތެދުވެ، ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާ ނަޝީދު މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވިއިރު، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހިތޯބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބަހުގެ ހަމާލަތަކެއް ދެއްވާފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިން މިސާލު ނަންގަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ "އަމިއްލަ އަށް އަރުވައިލެވިގެން ފަރަންޖީ ދައުލަތްތަކުގެ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ދިވެހިންގެ ބަޔަކު" ރެ އާއި ދުވާލު ކުރަމުން ދަނީ ހަމަ އެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިނިވަން އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުން އެކަމާ ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު އަންނަ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް މި ގައުމުގައި ހިންގާތީ އާއި މަދަރުސާތަކުގައި ދީން ކިޔަވައި ދޭތީ، ދިވެހީންނަށް ދަތި ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރުތައް އޮހެމުން އަންނަ ދުވަހެއް. ސުލްހަވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާއި ކުރިއެރުން ނަގާލުމަށް ގައުމުގެ މައްޗަށް ފާވެ، ހަސަދަވެރި ވެފައި ތިބި ހިޔާނާތްތެރީން އެބަ ތިބި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.