ޖޭޕީން ދައްކާނީ ކޯލިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ރަނިން މޭޓެއް: މާރިޔާ

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދައްކާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ރަނިން މޭޓެއް ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޯލިޝަނުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އެމްޑީޕީނެ ނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ރަނިން މޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ޖޭޕީ އަށެވެ.

ރަނިން މޭޓު ކަމަށް ޖޭޕީގެ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރަނިން މޭޓަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޖޭޕީން ކަނޑައަޅާނެ ރަނިން މޭޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަމަށެވެ. އިބޫއާ އެކު އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން ނެރޭނީ ގާބިލް ބޭފުޅަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަޝްވަރާކޮށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާރިޔާ އާއި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: އަހްމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

އިބޫގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިއިރު، އެ މަގާމަށް އެންމެ ކަމުދާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ވެސް ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފައިސަލް ނަސީމާއި ގާނޫނީ ވަކީލް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ގޮތގައި ތިއްބެވި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ) އާއި ގާސިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ (އާއިޝާ) އެވެ.