ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވުމުގެ ޒިންމާ މިފަހަރު ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް!

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ، މީގެކުރިން އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ، އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރާ ކަމެކެވެ؛ އެކަމަކު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް މިވަނީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.


އެއީ، އެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް، ވޯޓުލާން މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމެވެ. އެހެންވެ، ރަސްމީ މަސައްކަތުން ވީއްލި، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވުމުގެ ޒިންމާ، މިނިސްޓްރީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ސިޔާސީ މަގާމްތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ގޭގެއަށް ގޮސްގެންނާއި އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ފޯމު ހިފައިގެން ގޮސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެމުންނެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިއްޔެ ވަނީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އިސްކަންދަރު މައިޒާނާއި މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ވެސް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފޯމު ފުރައިދީފަ އެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު، އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. އެހެންވެ، ފޯމު ފުރައިދޭ މުވައްޒަފުން އެދެނީ، އެ މީހުން ދޭ ނަމްބަރަކަށް އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވައިދިނުމަށެވެ.

އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ހުށަހަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ: އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އެ ޕާޓީން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް.

"މިހާރު" އަށް ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނިގޮތުގައި، ރީރެޖިސްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ އެންގެވުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ޓީމެއް އޮންނަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ދީފައި އޮންނަ އަދަދަށް ފޯމު ފުރައިދިނުމަކީ އެ ޓީމުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން މި އަންނަނީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން މި ފުރާ ފޯމުތައް ހަވާލުކުރަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާތޯ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހާތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނިގޮތުގައި ފޯމުތައް ހަވާލުކުރަން ޖެހެނީ އެ މިނިސްޓްރީއަކުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ޚާއްސަ ބޭފުޅުންތަކަކާ އެވެ.

އެކަމަކު އެ ފޯމުތައް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ޓީމުތަކާ ހަވާލުކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރެ އެވެ. އިސްކަންދަރު މައިޒާންގައި، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް ފުރި މުވައްޒަފުން ވަނީ، ރުމާލު2 ޖަގަހާގައި ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި އެކަމާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ވެސް ވީހާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީކުރުވުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަން ވެސް "މިހާރު" އަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސުން ކަނޑައެޅި ތަންތަނުގައި ޕީޕީއެމްގެ މޭޒުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ތުހުމަތު އެ ކޮމިޝަނުން ދޮގު ކުރެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް މޭޒުތައް ބަހައްޓަން އެ ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޕީޕީއެމުގެ މޭޒެއް ބަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެނީ ބާޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީގެއިތުރުން ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން އިއުލާން ކުރާނެ،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި މަޖިލިސް ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: ޖޭޕީ

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގޭގެއަށް ގޮސްގެންނާއި އެކި ތަންތަނުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފޯމުތައް ފުރައިދިނުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމެކެވެ. ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި އުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އާއްމު ފަރުދުންގެ މަސައްކަތަށް ކޮމިޝަނުން ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒުތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާ މީހުންނަށް، ފޯމު ހުށަހެޅި ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއްގެ ގޮތުން ސްލިޕެއް ދޫކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ޕާޓީތަކާއި މިނިސްޓްރީތައް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީވާ މީހުންގެ ސްލިޕް ލިބޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އޭގެއިތުރުން، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަމަ، ފޯމުގައި އެ މީހަކު ދީފައިވާ މޯބައިލް ނަމްބަރަށް މެސެޖްކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މީހަކު އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަމްބަރު ފޯމުގައި ޖަހަން އިލެކްޝަންސުން އެދެ އެވެ.

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ މީހުން ރީރެޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 11 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.