ރިޝްވަތުގެ ކުށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުން އުވާލަނީ!

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ އުވާލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެކަމަކު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށައެޅުއްވި އެ އިސްލާހުގައި އެ މާއްދާގައި މިހާރު ބުނާ ރިޝްވަތުގެ ވާހަކައާ އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް ނެތް ބައިތަކެއް ހިމެނޭތީ އެއީ އަރާފައި އޮތް އޮޅުމެއްތޯ ވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

އިބްރާހިމް ދީދީގެ އިސްލާހުތައް އަމާޒުކުރައްވާފައި ވަނީ "ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމާ" އެވެ.

މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެ އިސްލާހު ފާސްކޮށް 510 އުވާލައިފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ރިޝްވަތު ހިފުމާއި ދިނުން ކުށަކަށް ވުން ހުއްޓޭނެ ކަމަށް، ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މީހުން ދެކެ އެވެ.

އެ މާއްދާގައި ރިޝްވަތުގެ ވާހަކަ އަންނަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާތީ، ގާނޫނީ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އާ އިސްލާހާ އެކު، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ބިލް މިހާރު ވަނީ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަނެ، ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ގާނޫނުލް އުގޫބާތް އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ ޑިޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެ އިސްލާހު ފާސްވުމާ އެކު ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލުތައް ކުށަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ [ރިޝްވަތުގެ] އަމަލުތައް އެއީ އަދަބު ދޭން ނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އެވަނީ. އެ އިސްލާހު ފާސްވުމުން ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ [ރިޝްވަތުގެ] މައްސަތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އިސްލާހާ އެކު ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ތަރުތީބަށް ވެސް އޮޅުންތަކެއް އަރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ގާނޫނު ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 510 ވަނަ މާއްދާއަށް އިސްލާހެއް ގެންނަ ނަމަ ހިމަނަން ޖެހޭނީ ރިޝްވަތާ ބެހޭ ކުށެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމާ ބެހޭ ބައެއް ހިމަނާ ނަމަ، ޝަމީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ބައި އަންނަން ޖެހޭނީ 530 ވަނަ މާއްދާއަށެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގެ މަސައްކަތަށް ފަހު 2014 ގައި ފާސްކުރި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށައެޅި މި އިސްލާހާ ބެހޭ ގޮތުން އިބްރާހިމް ދީދީ އާއި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާންގެ ބަހެއް މިއަދު ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.