އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ބޭނުންކުރީ ބަލި މީހުން އުފުލަން؛ މިހާރު އޭގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ: ސަފީރު

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރީ ބަލި މީހުން އުފުލަން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރު ކުރިއަރާފައި ވާތީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ ބޭނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް، ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާގެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ 50 މީހަކު ރާއްޖޭގައި ތިބެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި އޭގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މީހުން ވެސް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ގެންދަން ރާއްޖޭން އިންޑިއާ އަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. މި މުއްދަތު ފަހަނަޅައި ގޮސްފައި ވިޔަސް ހެލިކޮޕްޓަރާއި މީހުން ވެސް އަދި ނުގެންދާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާނަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުންޏެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވިސާ ވެސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"އެއީ [ދެ ހެލިކޮޕްޓަރަކީ] މީގެ ކުރިން ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށްވި. އެކަމަކު މިހާރު ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރާފައި ވާތީ، ބަލި މީހުން އުފުލުމަކީ މިހާރު އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް،" ރޮއިޓާސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަހުމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އަށް ފުރަތަމަ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދިނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 2010ގަ އެވެ. އެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބާއްވާފައި އޮންނަނީ ގަން އެއާޕޯޓުގަ އެވެ. ފަހުން ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖެ ގެނެސް، އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދައިދީފައިވާ ހޭންގަރުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ގެންދަން އެންގުމަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރުވެސް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަން އިންޑިއާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް މި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފޭތީއާ އެކު ބަދަލުގައި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އިންޑިޔާ އިން އެއްބަސްވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި އެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.