އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފުއްދޭނެ ވައުދު: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަމުން އަންނަ ވައުދުތަކަކީ ފުއްދޭނެ ވައުދުތަކެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފ. މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާދޭނެ ކަމުގެ ވައުދާއި ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭނެކަމުގެ ވައުދާއި އަލަތު ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ވައުދެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފުއްދޭނެ ވައުދު. އަޅުގަނޑުމެން ނުވަން ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާދޭނެ ކަމުގެ ވައުދު. އަޅުގަނޑުމެން ނުވަން ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭނެ ކަމުގެ ވައުދެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވަނީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުން ވާ ވައުދަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފެތުރުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ވައުދު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ދަތުރަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކުން އެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކަންކަން ބަލައި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާ ދަތުރުތަކެއް. ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ސިއްހީ ނިޒާމު މިއޮތީ ވަޅުޖެހިފައި،" ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 95 ޕަސެންޓް ރަށްތަކުގައި ސިއްހީ ނިޒާމް ހުރީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރަކުން ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ ނިޒާމާއި ތައުލީމީ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވާން އޮތީ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވައްދާނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންދާ ކޮންމެ ސްކޫލަކު ލިބޭ ޝަކުވާއަކީ މުޅި ސްކޫލް ތެރޭގައި ސިޔާސީ ފިއްތުންތައް ގިނަވެގެން ގޮސް ކިޔަވައި ނުދީ ދަރަޖައަށް ގޮސް ޓީޗަރުން ނުލިބޭ ވާހަކަ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ގެއްލޭނީ ހަމައެކަނި ފ. އަތޮޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބިކަ އަޅުވެތި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ފ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ފ. މަގޫދޫގެ އިތުރުން ދަރަންބޫދޫ އަށާއި ބިލެއްދޫ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފަ އެވެ.