ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީން ނުފެންނާނެ، ބަލަން ޖެހޭނީ ފޭސްބުކުން!

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ސީޒަނުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ދެއްކުމުގެ ހައްގު ފޭސްބުކަށް ދިނުމާ އެކު، އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ކޭބަލް ޓީވީން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.


ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަދަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޓީމުތައް ވާދަކުރާ މި ލީގުގެ މި ސަރަހައްދުގެ ޓީވީ ރައިޓްސް މިދިޔަ ހަތަރު ސީޒަނުގައި ނަގާފައި އޮތް ސޮނީ ޕިކްޗާސް ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތައް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާނެޓުން ލިބެ އެވެ.

އެ ފުރުސަތު ގެއްލުމާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާނެޓުން މިވަގުތު ކޮމެންޓެއް ނުކުރެ އެވެ. ލިއޮނަލް މެސީ ފަދަ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން މީޑިއާނެޓުން ނުފެނުނު ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތައް ފެންނާނެ އެވެ.

ފޭސްބުކަށް އެ ހައްގު ދިނުމާ އެކު އެ ޕްލެޓްފޯމުން ނޫން ގޮތަކަށް މި ސަރަހައްދަށް އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ދެން ފެންނާނެ އެހެން މަގެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު އުފާވެރި ހަބަރަކީ ލީގުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ފޭސްބުކުން ސްޓްރީމްކުރާކަމެވެ. ކޭބަލް ޓީވީން ނަމަ ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ވަރުގަދަ މެޗުތަކެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގާއި ފޭސްބުކުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ސީޒަނުގައި ކުޅޭ 380 މެޗުގެ އިތުރުން ޕްރީ މެޗު ޝޯ އާއި ޕޯސްޓް މެޗު ޝޯގެ އިތުރުން އުސްއަލިތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ވެސް ގެނެސްދާނެ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރަސްމީ ޕޭޖުންނާއި ވަކިވަކި ކްލަބްތަކުގެ ޕޭޖުން މެޗުތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަށް ލީގުގެ ރައިޓްސް ދިން އަގެއް ސްޕެނިޝް ލީގުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ އަގު 105.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރަ އެވެ. ސޮނީ އަށް ދީފައި އޮތީ 32 މިލިއަން ޑޮލަރު (493 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ކަމަށްވެ އެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ފޭސްބުކަށް ރައިޓްސް ލިބެނީ އަފްގާނިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، ނޭޕާލް، ސްރީ ލަންކާ އަދި ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުމަށެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި 348 މިލިއަން މީހުން ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 270 މިލިއަން މީހުން ނިސްބަތްވަނީ އިންޑިއާ އަށެވެ. އެހެންވެ މި ޑީލު އަމާޒުވަނީ އިންޑިއާގައި ސްޕެނިޝް ލީގު މަޝްހޫރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ. ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ އިންޑިއާގައި ފުޓްބޯޅައިގެ މަގުބޫލުކަން އަންނަނީ މަޑުމަޑުން އިތުރުވަމުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޔޫރަޕުގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ފަށާފައިވާ އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގައި 500 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން އެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރަނީ ފޯނުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މޯބައިލް ބޭނުންކުރެ އެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއަން ސަބް ކޮންޓިނެންޓުގައި ތިބި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އެ ލީގު ވީހާ ވެސް ގާތަށް ގެނެވޭތީ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

"މި ސަރަހައްދުން ވަގުތުން މެޗުތައް ބަލާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާ ވަރަށް އިތުރުވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަދި އެކަން އެވަނީ ވެސް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް މުޅިން ހިލޭ،" ޓެބާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ނާޖައިދު ފައިދާ ނަގަން ހެކަރުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް މެޗެއް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ލީކުވިޔަ ނުދިމުމަށް ފޭސްބުކުގެ މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ އެވެ.

- ކޭބަލް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރެއް -

މިވަގުތު މެޗުތައް ދައްކާނީ އިޝްތިހާރު ނުލާ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ކުރިމަގުގައި އެކަން ބަދަލުވާނެ އެވެ. ފޭސްބުކުން އަންނަނީ ލައިވް ކޮންޓެންޓުގެ ތެރެއަށް އިޝްތިހާރު ލައިގެން ދެއްކުން އެމެރިކާގައި ޓެސްޓްކުރަމުންނެވެ. އިޝްތިހާރު ލިބެން ފެށުމުން މާލީ ގޮތުން ފޭސްބުކާ ވާދަކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ފޭސްބުކުން އަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑުމަޑުން ކުޅިވަރު ސްޓްރީމިންގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގު ބޭސްބޯލް މެޗުތައް ސްޓްރީމްކުރާއިރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގާއި އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ސްޓްރީމްކުރުމަށް އިލެވަން ސްޕޯޓްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފަ އެވެ.

އެތައް ބަޔަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު، އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭ ބޮޑު ސިންގާ ނެޓްވޯކެއް މެދުވެރިކޮށް މެޗުތައް ބެލޭނެ ގޮތް ތައާރަފްކުރުމަކީ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އޮތް ބިރެކެވެ. ސަބަބަކީ ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ހޯދަނީ ކުޅިވަރު މެޗުތައް ވަގުތުން ބަލަން ކަމަށް ވުމެވެ. އަދި މިކަން މި ފެށެނީ ފިލްމްތަކާއި ސީރީސްތައް ވެސް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައި، ކޭބަލް ޓީވީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅިވަރަށް ބަރޯސާވާން ޖެހިފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެހާ ބޮޑު ބިރަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެސް ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ހޯދި ނަމަވެސް އަދި ވެސް ފުޓްބޯޅަ ބެލުމަށް އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަރޯސާވަނީ ކޭބަލް ޓީވީ އަށެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސަޕޯޓަރުން ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ ކޭބަލް ޓީވީން ފުޓްބޯޅަ ބަލާ މީހުންގެ ބޮޑު ނިސްބަތެއް އެ ގްރޫޕް ހިއްސާކުރެ އެވެ.

"ޕްރިމިއާ ލީގު ބަލަން ކޭބަލް ޓީވީ އަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ސްޕެނިޝް ލީގު ބަލަން މި ޖެހެނީ އިންޓަނެޓަށް ބޮޑު ހަރަދެއްކުރަން. ކުރިން ވެއްޖެއްޔާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ނެގީމާ ބޮޑު ހުރިހާ ލީގެއް ފެނޭ. އެކަމަކު ދެން އެހެނެއް ނުވާނެ. މިއީ ބޮލުގެ ރިހުމެއް،" ފުޓްބޯޅަ ބަލާ ޒުވާނަކު ބުންޏެވެ.