ޚަބަރު / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ރައީސް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި

ރައީސް ޔާމީނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު.

17 އޯގަސްޓް 2018 - 21:30

60 comments

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެ މާއްދާއެއް މިވަގުތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ، ގަވައިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާ އާއި 24 ވަނަ މާއްދާ ރިވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި އެ މާއްދާ އަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވީ، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ އަޑުއައްސަވައި ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ގަވައިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ، އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ލައިސަންސް އާ ކުރުމަށްޓަކައި، ކްލާހަކަށް ގޮސް ކިޔަވަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ މާއްދާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެކަން ނުކޮށް ވެސް ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ލައިސަންސް އާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި، ގަވައިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ އުޅަނދެއް އެހެލައި މަރާމާތުކޮށް، އެކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.

"އެގޮތަށް ލިޔުމެއް ހޯދުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗަކަށް. އެހާވަރަކަށް ސްލިޕްވޭއެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް. އެ ވަރަށް ޑޮކްޔާޑެއް ނެތް. އެހެންވެ، ގަވައިދުގައި އެ ބުނާ ލިޔުން ހޯދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗަކަށް ވެފައި ވަނީ. އެހެންވެ، އެ ޝަކުވާތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ރައީސަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މިވަގުތަށް އެ އަށް އަމަލު ނުކުރަން އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ. މިއީ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިގު މުއްދަތަކުން އަގު ދައްކާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޯންޏާއި އިންޖީނުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން މާފުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ ކުދި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ އުވާލައި ޖޫރިމަނާ، ވެސް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ވަނީ މާފުކޮށްދީފަ އެވެ.

60 ކޮމެންޓް, 190 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 39%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 61%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޅުއި

19 August 2018

ލައިފް ޖެކެޓުވެސް ބޭނުން ނުވާނެ އިންތިހާބަ ހަފްތާއަކަވީމަ. ކިހާލުއި ފަސޭހަދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އިހުމާލް

18 August 2018

5 އަހަރުގެ ޓާމް ނިމުނީ ތިޔަދެއްވި ލުޔަކަށް ވޯޓު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ އުފަލާއިކު ދަންނަވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ލިއު

18 August 2018

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ތި ދެއްވި ލުޔަށް!! #ރައީސްޔާމީން2018

The name is already taken The name is available. Register?

މަރޭމިތުރާ

18 August 2018

[[ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުނީމާ ހާދަހެވޭ ބުނުވަންއުޅޭ! އެކިކަންކަމުން ލިބޭ އުނދަގޫ ފިލުވަންއުޅޭ!]]

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaandhoo

18 August 2018

5 އަހަރު ވަންދެން ތަޅު އަޅުވައިގެން ، ކެމްޕޭނާއި މަހަކަސްވުރެން ކައިރި ވުމުން ތިއީ ދިން ލުޔެއްކަމަކަށެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ . ތިޔައީ ޣަދަރުވެރި އަމަލެއް .

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަހީމޫ

18 August 2018

އަހަރަކުން އަހަރަކުން އިންތިހާބު ބާއްވަންުވީ، ނޫންނަމަ 5 އަހަރަށް ހޮވާފައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފެނޭތޯ ބަލަންވީ. އޭރުން ވަރަށް ގިނައިން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިވޭނެ ދީ. ވޯޓުދުވަސް ކޮޅެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމުސު

18 August 2018

ތިޔަ ލުއިދެއްވީ ކިހިނެއް؟ ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރިގޮތަށް. ސަރުކާަރަށް ތާއީދެއްނެތް. އަނިޔާވެިކމާ ދެކޮޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ނާދިރާ

18 August 2018

ވޯޓުލާން ކައިރިވާތި ދެން ވަރަށް ލުއިތައް އޮންނާނެ، އެވާހަކަ ނުދައްކަ ދެން

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑްމުންޑޯ

18 August 2018

މަގުމަތީ ހިގާމީހުން ހިގަންޖެހޭނީ ހަމަ އެކަނި ގަންބޫޓްގައޭ ކިޔާފައި މަގުމަތީ ގަވާއިދަށް ބައެއް އިތުރު ކޮއްބަލަ ، ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން އެމާއްދާ އުވާލާފައި ބުނާނީ މިއީ ރައީސް ދެއްވި ލުޔަކޭ މަގުމަތީ ހިގާމީހުންނަށްފަސޭހަކުރަންވެގެން. ، ރައްޔިތުންގެ ޝަކްވާ އަޑުއައްސަވާފައި އެމާއްދާ ރިވައިސް ކުރަން މަޑުޖައްސާލީއޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަން

18 August 2018

މިހާރުވެސް މަގު ހިނގާ މީހުންގެ ގާނޫނެއް އޮވޭ. އެގާނޫނުގައި ބުނަނީ ތިކަހަލަ އެއްޗެއް. އެނގޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢާދަމް ޝަރީފް

18 August 2018

އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން މިބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ. ސަބަބަކީ މީ އިނތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒް ނަހަމަ ގޮތުގަ ބޭނުން ކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ. އިދިކޮޅުން މިހާރު ވައުދު ވާންވީ އެބޭފުޅުން މިކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް. އަދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވީ މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް.މިހާރު ހުރި ގާނޫނު ތަކުންވެސް ހުއްޓުވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454