ޚަބަރު / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރަށުގެ މަރުހަބާއިން ފައިސަލް ފެންކަޅިކޮށްލައިފި

ފައިސަލް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް، އީދު ބަންދަށް، އޭނާގެ އުފަން ރަށް ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު އޭނާ އުފަލުން ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަ އެވެ.

ފައިސަލް މިއަދު ހެނދުނު ފްލައިޓުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ތިއްބެވެ. ކިއޫ ހަދައިގެން ތިބި މީހުން ސަލާންކުރެއްވުމަށް ފައިސަލް ވިއްސަކަށް މިނެޓް ހޭދަކުރެއްވި އެވެ.

އެ ރަށު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިބޫ އަކީ ފަސްބައިގައި ހަޑިކަމެއް ނެތް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އިބޫއަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިނުވެ ގައުމު ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެތީ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު ފެންކަޅިވެ، ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެވެ.

ފައިސަލް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އޭނާގެ ވާހަކާގައި، ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިވާނެ ކަމުގެ ވައުދު މިވަނީ މި މާތްވެގެންވާ ހައްޖު ދުވަހު މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް. ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިނުވާނެ ކަމުގެ ވައުދު މިވަނީ،" ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީފާއަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރު ހާމަކުރަން ބިރުން ތިބި މީހުން ވެސް ފާޅުގައި ނިކުމެ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ފައިސަލް ގޮވައިލެއްވި އެވެ. ސިޔާސީ ފިކުރު ހާމަކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަޒީފާ ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޯލިޝަން ވެރިކަން ފަށާ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމުކޮށް އެންމެނަށް ހައްގުތައް ގާއިމްކޮށްދޭން ފަށާނެ ދުވަސް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސަލް ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވައި، މާދަމާ ރޭ ޖަލްސާއެއް ވެސް ބާއްވާނެ އެވެ.

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ފައިސަލާއި އިބޫ އަންނަނީ ކޯލިޝަންގެ ޓީިމުތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

32 ކޮމެންޓް, 379 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 79%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 21%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ގަޑުބަޑު

21 August 2018

އޮބޫ އަޢި ފައިސަލް ނަސީމު ހޮވަނީ ކޮން ކަމެއް ހާސިލް ކުރަން ތޯއެވެ؟ ރައީސް ޔާމީނު ކަޓްވާފައި އިބޫ ހޮޮވުމަކީ ޥަރަށް ކޮސް ކަމެކެވެ. އިބޫގެ ލަފާ ކަމަށް ވުތެ ޔާމީނުގެ :ނުލަފާކަން"ވެސް ތައްޔިތުން ނަށްާ ރަގަޅު ވާނެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިލްޔާސް

21 August 2018

ދާއެހެން ރަށްރަށުން ފަންސާހަކަށް މީހުން ނުނުމެ އުފަން ރަށުން ތިވަރުގެ އަދަދެއް ނިކުތީމަ އުފާވާނެދޯ. ފައިސަލޫ ތިހުރީ ހޮވި ނިމިފައި. ދެން ލަލަލާ....

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްގުބަސް

21 August 2018

ވެރީ ގުޑް ކިޔަނީ މިހެން ވެގެން. ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށުން 50 އިންސައްތަ މީހުންވެސް ނުނިކުތީމާ ދެން އެހެެން ރަށްރަށުން އޮންނާނެ ތާއީދު ވަޒަންކޮށްލާ. އަބާދީގައިި 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ އުފަން ރަށުން 1500 މީހުންވެސް ނުނެރެވުނީމަ އަސަރުކުރާނެ ފައިސަލްއެއް ނޫން ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފް. އެކަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ މިސްކިތުގެ މެމްބަރު މައްޗަށް ބޫޓާއެކު އަރާ މީހަކަށް ވޯޓްދޭކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަޖަމް ހަޖަމް

21 August 2018

ހަޖަމް ޕްލީސް

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮންޑޮން

21 August 2018

ތިބުނީ އެރަށުގެ އެންމެނަށް 18 އަހަރު ވީއޭތަ؟ ޕ.ޕ.މ ލޮޖިކް...

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮސް

21 August 2018

ނަސީބެއްނު ރޮއެ ނުހޭރުނުކަން!

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަމްހ

21 August 2018

އެމްޑީޕީގެ އޮޅުވާލުން މިހާރުވެސް މިފެންނަނީ، ގުޅުފައިވާޕާޓީތަކުންނޭކިޔާފަ ރަނިންމޭޓްގެ ފޯމްހުށަހެޅީވެސް އެމްޑީޕީ މީހެއްގޮތަށް ، ދެންކޮންގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނެއް.. މިހާރު ގާސިމަށް އެހެރީ ރާކަނިމަސް ކެވިފަ ..

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

21 August 2018

އަރަފާތު ދުވަސް ނުވަތަ ހައްޖު ދުވަހަކި ވަރަށް މާތް ދުވަހެއް އެކަމަކު އެއީ މުސްލިނުންނަށް މި ރީދޫ ހުން ޖެހުނީމަ ހަމަ ކިތަންމެ ރަގަޅު މީހަކަސް ހަލާކުވެދޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިފް

20 August 2018

ކުރުނބާ ބަރިބަރިއަށް އަތުރާފަ ފެންފުޅި އަތަށް ލައިގެން ތިބީ ރޯދަ ހިފައިގެން ތިބީމަދޯ؟ ހެހެހެ

The name is already taken The name is available. Register?

ދަތްއަދުރޭ

20 August 2018

މިއަދު ފުވައްމުލަކުން ފެނުނު މަންޒަރާއި، ކުރެވުނު ސާރވޭތަކަށް ބަލާއިރު 70 ޕަސަންޓުގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން އިިބޫ ކަމިޔާބު ކުރައްވާނެ! މިކަން ޔާމީނަށް މިހާރު އިނގޭނެ! ޑރ. ޝައިނީ ކައިރި އަހާލާ! އޭރުން މާބޮޑަށް ސާފުވާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮންޑޮން

22 August 2018

ބަރާބަރު ވާހަކައެއް. ތި ކޮމެންޓަށް ލިބިފަހުރި ލައިކްސްގެ ޕަސެންޓެޖުންވެސް މިފަހަރު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިބޫކަން ކަށަވަރު. (71% މި ކޮމެންޓު ލިޔުނު ގަޑީގަ)

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

20 August 2018

އެމްޑީޕީ އަކީ މިރާއްޖޭގެ ހަލާކު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހައްމަދު އަހައްމަދޭ

20 August 2018

ފައިސަލުއަކީ ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގަ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ހުންނަވާނެ ނައިބްރައީހެވެ، އެބޭފުޅާގެ ވައުދަކީ ޖަމަލު ފޮޑިއެއްކަން ނޭގޭ ދިވެހި ރައްޔަތެއް ހުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ، ގާނޫނު އަސާސީން ނައިބް ރައީސައް މަތި ކޮއްފައިވާ މަސައްކަތް ފެޝުމުގެ ކުރިން ނައިބަކަށް ވެވޭ ވައުދަކީ ހަމަ ބިލާހެކެވެ، އެހެނީ ނައިބުންތިބޭނީ އެހެލާފަ ތެޔޮލާފަ ތިބޭ އޮޑިފަހަރުހެން ކަމުގަ ވާތީ އެވެ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޕުރޮފިސަރ ޝިޔާޒްމުހައްމަދު

20 August 2018

އަހުމަދު އަހުމަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުއަގުގައި ބައެއް ފަހަރު ސުޕެއަރ ޕާރޓުސް ގަންނަން އަދި އެ ބޭނުންޖެހިދާނެކަން އެނގޭތީ ގަންނަނީ، މިދެންނެވި ސުޕެއަރޕާޓުސް ތައް އެއިގެ ބޭނުންޖެހެންދެން ރައްކަލުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ.... މިހަގީގަތް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ނައިބު ރައީސުންގެ ރޯލަކީ.. އެއީ ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާކަމެއްނޫން.... މީތި ނުބަޔަކަށް ވަނީ ނައިބު ރައީސުންނައް އެބައިމީހުންގެ ޕޮޒިޝަން ރާއްޖޭގައި ވަރައްބޮޑައް އޮޅިފައިވަނީ... މިސާލަކަށް ފޯއްމުލަކުން އަދި އެހެނިހެން ރައްރަށައް ފައިޒަލް ދިއުމުން ރައްޔަތުން ނިކުމެސަލާމް ކުރުންފަދަ ކަންތައް ހިނގާތީވެ ހީކުރާނީ ތިމަންނަގެ މަސައްކަތުންނޭ މިއޮތީ ކާމިޔާބުވެފައި.. މިފަދަ ވިސްނުމެއް ވާހީދު، ޖަމީލު ގެ ވެސް ހުރީ... ނަމަވެސް މިފަދަ ނުރަނގަޅު ކަންތައް ތަކެއްދުވަހަކުވެސް އެމެރިކާގައި ހިނގި ޚަބަރެއް އަޑެއްނުއިވޭ އެއީވެސް ރިޔަސީ ނިޒާމެއް ގައި ވެރިކަން ކުރާ ގައުމެއް އަދި ރާއްޖެހާ ބިޔަ ގައުމެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454