ފުރިހަމަ ވޯޓާސް ލިސްޓާއި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ލިސްޓް ދޭން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެދެފި

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވޯޓާސް ލިސްޓާއި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ލިސްޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި މިއަދު އެދެފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަށް މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީގައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓުގެ ސައްހަ ކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ވޯޓާސް ލިސްޓު ލިބުމުގެ އިތުރަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ލިސްޓު ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ވޯޓާސް ލިސްޓް ދޭން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް އެ ލިސްޓް ކޮމިޝަނުން ދީފައިނުވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދިން 14 ދުވަސް ހަމަވެގެން ދިޔައިރު، އެތައް ބަޔަކު ނުބައި ތަންތަނަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ. އެކަމަކު ރީ ރަޖިސްޓްރީ ލިސްޓު މިއަދާ ހަމައަށް އާންމު ނުކުރުމަކީ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ. އެ ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އެ މައުލޫމާތުތައް ނުލިބޭތީ ވޯޓާސް ލިސްޓްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ދަނީ އުނދަގޫވަމުންނެވެ.

"ވީމާ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް އެ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވައި، އަދި ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިސްޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ." އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެ ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޕާޓީތަކުން އެކަމަށް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ފުރިހަމަ ވޯޓާސް ލިސްޓާއި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ލިސްޓް ހޯދަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުށަހެޅިއިރު، ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ބާތިލްކޮށް، އަލުން ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި ހަފުތާގައި ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އެ ފޯމްތައް ބާތިލްކުރީ ސައްހަ ކަން ކަށަވަރު ނުވާތީ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.