"މިނިވަންކަމު"ގެ ހިނދުކޮޅެއް، މުޅި ތަން ފުރާލީ!

އެތައް ބަޔަކު ސިފަކުރި ގޮތުގައި، އެއީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނުނު އެންމެ "ބިޔަ މަންޒަރެ"ވެ. އެތައް ހާސް ބައެކެވެ؛ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި، ބަރިބަރިއަށް އަތުރާފައިވާ ގޮނޑިތައް ފުރާލީ، ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ތިން ގަޑިއިރުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ޖެހުނުއިރު މުޅިން ތަން އޮތީ ފުރި، ބާރުވެފަ އެވެ. ގޮނޑިތަކުން ޖާގަ ނުލިބުނު މީހުން ކޮޅަށެވެ. ބާކީ ތިބި މީހުން އަރައި ތިބީ، ކައިރި އިމާރާތްތަކަށެވެ.


ޖޯޝާއި ފޯރީގެ ވެސް އާދަޔާޚިލާފު މަންޒަރެކެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ފޫސެއްނުވި އެވެ.

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކެންދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

އެކަމަކު މި މަންޒަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު މި ލިބުނީ ތިން އަހަރަށް ފަހު އެވެ. މެއި، 1، 2015 ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް އެއްވި ފަހުން، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި "ކަސްތޮޅު އެޅުވީ" އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މިނިވަންކަމާ އެކު އެއްވުމެއް، ހިނގާލުމެއް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައެއް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް، ނުދެ އެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރުގެތަކުގައި "ސަޔެއް" ބޭއްވިޔަސް ހެދިކާކޮޅު ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށެވެ.

އެއީ، ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް "ފިއްތާފައި" ތިބި މިންވަރު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ "ކުޑަ ފުރުސަތަކުން ރޭ މަންޒަރު ސާފުވާނެ" ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ އެއްވުމަކަށް، ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ލިބުނު ކުޑަ ފުރުސަތުގައި، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރޭ ޖަމާވެ އެ ދައްކުވައިދިނީ، މިނިވަންކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައި ތިބި މިންވަރު. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮޅުވާލެވިދާނެ ރައްޔިތުން ފަނޑުކޮށްލެވުނީ ކަމަށް. އެކަމަކު ރޭ އެ ފެނުނީ ރައްޔިތުން މިނިވަންކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބި ވަރު،" ސިޔާސީ ހަރާތްތައް ހުއްޓުވާލުމުން ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ އީވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އަދަދު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ އިންޗިއެއް ދިނަސް، މިނިވަންކަން ރައްޔިތުން ދަމައިގަންނާނެ އެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދީ މިހާ ދުވަހު ހިފަހައްޓައި ދައްކަމުން އައި ބިރުތަކާ ހެދި ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ، ގޮތް ހުސްވެފައި ނޫން ކަން ވެސް ރޭގެ ޖަލްސާ އިން ފެންނާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޮބިއަޅައި ހިފަހައްޓައިގެން އުޅުނަސް ފަހަތަށް ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން، ރައްޔިތުން ތިބީ ވަގުތުކޮޅަކަށް ބަލަބަލައި. ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ބިރެއް ނެތް، ސިއްރު ވޯޓަކަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖިއްޔާ، ބޯކޮށް ވޯޓުލައި ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ކަން ސާފުކޮށްދީފި،" އީވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަލްސާ އަށް ރަށްރަށުން މީހުން ގެންދިޔަ ކަމަށް، ޕީޕީއެމުން އަމާޒުކުރާ ފާޑުކިއުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި، އިދިކޮޅު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ހިތުން އައުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ، އިދިކޮޅުގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް އެ މީހުންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާ އުތުރި އަރަނީ ރޭގެ ޖަލްސާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުންނެވެ. އެކަކު ބުނެފައި ވަނީ، އެއްވެފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދުން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔަ ޖަލްސާ "ހަމަ ހަބޭސް" ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި "ލޯބިން ފުރާލަ ދިން ޖަލްސާއެއް" ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

އެއާ އެކު، ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ ސުވާލަކީ "މަންޒަރު ފެނޭ ހެއްޔެވެ"؟

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި އިދިކޮޅު ޖަލްސާތަކުގެ ތަފާތު ފެނޭތޯ އައްސަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މިހާ ދުވަސް ވަންދެން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ފުރުސަތު ނުދިނީ މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަން ސާފުވާތީ ކަމަށެވެ. މިހާރު އޮންނާނީ، "މަންޒަރު ސާފުވެފައި" ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާއެކު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލްސާތަކަށް ނަން ނޯޓުކޮށް، މަޖުބޫރުކޮށްގެން ގެންދާ އުސޫލުން، އިދިކޮޅު ޖަލްސާ އަށް ގެންދިޔަ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ހިތާއި ރުހުމުން، އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވެގެން ދިޔަ ބައެއް ކަން ރޮޒައިނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހް، ރޭގެ ޖަލްސާގެ ފޮޓޯ އާއްމުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނަގާ ރާޅު އަންނަނީ "ބިޔަވަމުން، ކައިރިވަމުން" ކަމަށެވެ. މި މަހު 23 ގައި އޮންނަ ވޯޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ "ރާޅު ބިންދާލައި އޮޑި ފެތުމުގެ ކުރިން، ލައިފް ޖެކެޓް އަޅައި އޮޑި ދޫކުރެއްވުމަށެ"ވެ.

ގާނޫނުއަސާސީން އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އޮތަސް އެ ހައްގު އޮތީ ގާނޫނީ ބަދަލުތަކަކުން ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ނޫން ތަނަކަށް، އެއްނުވެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައަޅައި، ހައްގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގާނޫނީ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު، ރޭގެ ޖަލްސާއަކީ ތިން އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރެވެ. ކިތަންމެ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރިޔަސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި، ދޫދީ، ފަހަތަށްޖެހެން ތައްޔާރެއް ނޫން ކަން ސަރުކާރަށް ބުނެދީފި އެވެ.

އެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، "އާދަޔާޚިލާފު ކްރައުޑް" ނުކުތީ، އާ ހިތްވަރަކާ އެކުގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ފޫހިވުމެއް، ވަރުބަލިވުމެއް ނެތް ކަމުގެ ޝުއޫރުތަކާ އެކުގަ އެވެ.