މަރާލިޔަސް ހައްގު ބަސް ބުނުން ހުއްޓައެއްނުލާނަން: އިލްޔާސް

ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ކިޔައިދެއްވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަރާލިއަސް ހައްގުބަސް ބުނުން ނުހުއްޓާނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ފައިސަލް ނަސީމްގެ ކެމްޕޭން ނިންމަން އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިލްޔާސް އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ދުވަސްކޮޅަކު މެލޭޝިއާގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު އެވެ. އޭނާ މެލޭޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތްއިރު ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. އެއީ، ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެކެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އޭނާ އަށް އޮތީ އަންގައިފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ޖަލްސާގައި އިލްޔާސް ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވީ ފުލުހުންނަށް ދެއްވި މެސެޖަކުންނެވެ. ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން އޭނާ "ފިއްލެވީ" ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ކަން މިހާރު ފުލުސް އޮފީހަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާ ހޯދަން އަނބިކަނބަލުންނަށް ގުޅައި އުނދަގޫ ނުކުރަން އިލްޔާސް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ނުކުރަން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ރާއްޖެ އައިކަން އެންގީ ފުލުހުން ހިންގާ އެ ތަހުގީގަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން،" އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ އާއި ފައިސަލްގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލި ޖަލްސާގައި އިލްޔާސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާއާ މެދު ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހެނީ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވާތީ އެވެ. ދީނުގައި އޮންނަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯނުލެބުމަށާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އަށް ޖާގަ ނުދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ދައްކަވާ ބައެއް ވާހަކަތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ރަނިން މޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު، އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަތަކަކީ ގުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްތަކުގައި ހިމެނޭ ވާހަކަތަކަށް ވާއިރު އެ ވާހަކަ ގޯސްވަނީ ކީއްވެތޯ އިލްޔާސް އެއްސެވި އެވެ.

އޭނާ ދައްކަވަނީ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށްވާއިރު އެ އާޔަތްތައް ފޮހެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޝަހީމް ދެއްވާފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ނުކުރައްވައި އިލްޔާސް އެދިވަޑައިގަތީ، ޝަހީމް ތައުބާވެވަޑައިގެން، އަނިޔާވެރިކަމާ ދުރުވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. ވެރިން ވެސް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރައްވާ ކަން އެނގޭ ނަމަ ބޯނުލެބުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލްޔާސް ރޭ ވަނީ އިބޫ އަށް އޭނާ ތާއީދު ކުރައްވާ ސަބަބު ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިލްޔާސް، އިބޫ އާއި ފައިސަލްއާ އެކު.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، އެއީ އިބޫ ކަަމަށް ބުނަން ފެށީ ޕީޕީއެމުންނެވެ. އެހެންވެ އޭގައި ހިކުމަތެެއް ވާނެ ކަމަށާއި އިބޫ އަކީ ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިއެއް ކަން ޕީޕީއެމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަން ހާމަވީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ ސިފަތައް އިބޫގެ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަލްސާގައި އިލްޔާސްގެ ވާހަކަ ނިންމާލެއްވީ އިބޫ އާއި ފައިސަލް ސްޓޭޖަށް އަރުވައި ކުރެއްވި ޚާއްސަ ދުއާ އަކުންނެވެ.