އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގައި ތިބޭނީ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން: މާރިޔާ

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އާ ސަރުކާރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އުފެއްދި އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަންނީ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ބަލައި ޚިދުމަތަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް އެ ތަންތަން އާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިބޫގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގައި "ކޮރަޕްޓް" މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އަންހެނުން މަދު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެ އިދާރާތަކާ ހަވާލުވާނެ ބޭފުޅުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޯލިޝަންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީތައް އެކުލެވިގެން ދިޔައީ،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ނުކުރެވޭ އަދި ޕާޓީތަކުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ވަކިވަކި ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކޮމެޓީތަކުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި މިސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި އުޅެފައިވާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ އޮފީސްތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށާއި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ތަންތަން މަދު ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތަކީ ގާނޫނީ ބާރެއްގެ ދަށުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމަށް ވާއިރު އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވަނީ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ލަތީފް (ސީވީޑް ލަތީފް) އަދި ޗެއާމަން އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ.