ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީތައް އުފެއްދި ގޮތުން ފާޑު ކިޔައިފި

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އާ ސަރުކާރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އުފެއްދި ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވަނީ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ލަތީފް (ސީވީޑް ލަތީފް) އަދި ޗެއާމަން އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީތަކެއް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީއެއްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް.

އިބޫގެ ދައްތާފުޅު، އައިމިނަތު ސޯލިހް ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މޫނަށް ބަލާފައި "ބިރުވެރި ހުވަފެންތަކެއް" ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނު މީހުން ކޮބައިތޯ އޭނާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގައި އަންހެން ބޭފުޅުން މަދުވުމެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގައި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ގިނައީ ކީއްވެތޯ އެ މީހުން ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ވިސްނުމުގައި ކޮމިޓީތަކުގައި "ކޮރަޕްޓް" ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް އެބަތިއްބެވި އެވެ.

އައިމިނަތު ސޯލިހް ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

"ކޮބައިތޯ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނުން. ކޮމިޓީތަކުގައި މަދު އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ތިބުމުން މާޔޫސް އެބަވޭ،" އައިމިނަތު ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓުވީޓުގައި ފާޅު ކުރި ޝުއޫރެއް.

ނާސިފްގެ ނަމުގައި ޓުވިޓާގައި ޝުއޫރު ފާޅު ކުރި މީހަކު ބުނީ ކޮމިޓީތަކުގައި ކޮރަޕްޓް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކަމަށެވެ. އަދި އިބޫ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ރަނުގެ ފުރުސަތުގައި އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ކޮރަޕްޝަނާއި ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކޮމިޓީތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނު އެކަކު ކުރި ޓުވީޓެއް.

ބައެއް މީހުން ބުނީ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީތަކަށް މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި ކަމަށް ގާބިލް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުން ލާނަމަ، ކުރި އަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކުރަހައިދެނީ ނުބައި މަންޒަރެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް އަމާން އޮމާން ކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި ޑައިރެކްޓާ އޮފް ޓްރާންސިޝަން އައްޔަންކޮށް، ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، އަދި ކުންފުނިތަކާ އެކު ދަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.