ހިފެހެއްޓި ސަބަބެއް އިންޑިއާއަކުން ނާންގާ: ޝައިހް ޝަމީމް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް އިންޑިއާއަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ޓްރިވެންޑްރަމްގެ އެއާޕޯޓުގެ އިމިގްރޭޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިފެހެއްޓި ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބެއް އަދިވެސް ނާންގާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޝަމީމް އެނބުރި ރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ 30 ގަޑިއިރަށް ހިފެހެއްޓި ކަމަށެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެހާ ގިނައިރު ބެހެއްޓި ސަބަބެއް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު، އޮފިޝަލުން ވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ތައުލީމާއި އަދާކުރަމުން އަންނަ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުތައް ކޮށްފައި،" ޝަމީމްގެ ޓުވީޓުގައިވެ އެވެ.

ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އަންޑޭ) ވިދާޅުވީ ޝަމީމް އިންޑިއާ އިން ހިފެހެއްޓީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

"އަންދަލުސް" ދަރުސް އިން 2013 ގައި މަޝްހޫރުވި ޝަމީމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތީ އޭނާގެ ބޭބެއާ އެކު، ބައްޕަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކަމަށް ވެ އެވެ. ޝަމީމަށް ހުއްދަ ނުދިނަސް އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ބޭބެ އަށް އިންޑިއާއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވެސް މި އަހަރު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑަިއގަތުމުން އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ އަނބުރައި ފޮނުވާލި އެވެ. ނިހާނަށް އިންޑިއާ އަށް އެތެރެނުވެވުނު ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.