ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިބޫއަށް ހުވާ ކުރެވެން ވާނެ: މޫސާ މަނިކު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ހުވާ ކުރެއްވެން ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމެޓީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މޫސައާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، އެ ހަފުލާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. ރައީސް ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބާއްވާ ކަމެކެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މޫސަ ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެ ކޮމެޓީން އެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖުމްހޫރީ ދުވަސް އެއީ. އަދި މި އަހަރުގެ އެ ދުވަސް މިވަނީ މިއީ ޖުމްހޫރިިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހަށް. އަދި މިފަހަރު ރައީސް ކަމަށް އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވެސް މި ވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރެއް. އެހެންވީމަ ވަރަށް މުނާސަބުކޮށް މިކަން މި ދިމާވަނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ އެ ދުވަހު ހުވާ ކުރެއްވުން ބޭއްވެން ވާނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާ އަރުވާނަން." މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 2013 ގައި އޭރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ނުނިމި ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އާ ރައީސަށް ހުވާ ނުކުރެއްވުނަސް، އެކަން އެގޮތަށް އަބަދު ދެމިގެންދާން ޖެހޭ ކަމަކަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެ އަހަރު ނޮވެމްބަރު 11 އައިއިރު ވެސް އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ނުވެ އޮތުމުން ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ވަގުތީ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ހަވާލުކުރަން އޭރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަން ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ކަން މޫސަ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"އޭރު ކަން ދިމާވި ގޮތުން އެ ތާރީޚުގައި އެކަން ނުކުރެވި ދިޔަޔަސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު އެބަޖެހޭ އެ އުސޫލު އަނބުރާ ރުޖޫއަވާން. ސަބަބަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު އަސާސީ ހެދިއިރު އެކަން ލިޔުނު ގޮތް." މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން 2008 ގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެފަހުން 2013 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ނުނިމި، އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދެމިގެންދިޔަ އެވެ. މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ޖެހިގެން އައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.