އަދީބު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭކަމަށް ގޮވާލުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ރިލްވާންގެ އާއިލާ

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ލޮލަށް ފަރުވާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ގޮވާލައްވަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ އާއިލާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަދީބަކީ ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ސުވާލުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް އެ އާއިލާއިން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރިލްވާން ވަގަށް ނެގުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ބަޔަކާ، އަދީބު ގުޅުންތަކެއް ވާކަމަށް މީގެ ކުރިން ހާމަވި ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވަނީ ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭތީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި އެއީ އެ މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެކަމުގެ ވައުދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގިތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު އޭނާ އަށް ވީ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމުގެ ދައުވާ ދެ މީހަކަށް ކުރިއަސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަލުން ފަށައި ސުވާލު ކުރެވޭއިރަށް އަދީބު ފިއްލެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ. އަދި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް، ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"...ގައިދީންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދެވޭނޭ ނިޒާމެއް އުފައްދާނެކަން އިންތިގާލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ހާމަކޮށްދެއްވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭސްފަރުވާ ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި މުޖުރިމުންނަށް ބޭރުން އެފަދަ ފަރުވާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްގެން ކުރެވޭނޭ މަގު ހުޅުވާލުން މުހިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެފަދަ މުޖުރިމަކު ފިލައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަކީ އެކަމަށް ސަރުކާރު ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށް އެ އާއިލާއިން ފާހަގަކުރި އެވެ.