އިބޫ އަކީ ހިޔަންޏެއް ނޫން، މުގުލެއް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިޔަންޏަކަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ މުގުލެއް ކަމަށް ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރު ފަހުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެއްވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ވަޑައިގެންނެވި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އިބޫއަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިބޫއަކީ "މުގުލެއް" ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވި އެވެ.

"ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އަޅުގަނޑާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ. ދުވަހަކުވެސް އިބޫއަކީ ހިޔަންޏެއް ނޫން. މުގުލެއް އެއީ. އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓެން އޮތް ގާނޫނީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން،" އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓަލުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިބޫގެ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަން. އަޅުގަނޑުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޝައިހް އިމްރާން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވަަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އިބޫގެ ވެރިކަމުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަޔަކީ ފިކްސްޑް ޓާމެއް އޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ބަދަލެއް ގެންނާކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައެއް ނެތް. ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ފިކްސްޑް ޓާމެއްގައި މެދުން އިލެކްޝަނެއް ނުގެނެވޭނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މަޝްވަރާކޮށް ގައުމުގެ ކަންކަން ނިންމެވުން މުހިންމު ކަމަށް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކުރިން އެގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް "ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ދަތުރު" ކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މި ވަނީ ސާފު އެއްބަސްވުންތަކެއްވާން މަޖުބޫރުވެފައި. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އެ އެއްބަސްވުންތައް ވަމުން. މި އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެބަސްވީމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެބަސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަނެއްމީހާ ޖަލަށްލުން އެއީ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މީގެ ކުރީގައި އެ ޖެހުނު ދަތުރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭނެ،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއްގައި އެމަނިކުފާނު މަގާމެއްގައި ހުންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަ ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާފުކޮށް ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުންނާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑަަށް ކަށަވަރު އަޅުގަނޑު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވަންޖެހޭ އިރުޝާދެއް، ލަފަޔެއްވާ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް އަބަދުވެސް އެބޭފުޅާއަށް އެ އިރުޝާދު ވެސް އެ ލަފަޔެއް ވެސް އެރުވޭނެ. މިއޮތްހާ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އައީ އެގޮތުގައި،" "މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށް، ސީދާކޮށް އަދި މުޅިއަކުން ކަންކަމެއް [މަޖިލީހަށް ވާދަ ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން] ނުނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ނާރެސް. އެތަނުގެ ހަމަޖެހުން އަނެއްކާ ވެސް އަދި އެތަން އެއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ތަނަކަށްވުމަކީ އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނެއް، އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑު ކުރާ މަސައްކަތެއް."

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ "މަރުވެފައި އޮތް އެއްޗެއްގައި އަޅުގަނޑު ނުޖަހާނަން" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ނިންމަވާނީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.