ހިސާން ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ސިޔާސީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ 16 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ހިސާން ވިދާޅުވި އޭނާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމެވީ ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދާއިރާއަކީ އެއީ ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ބޭނުންވަނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އާ ސަރުކާރުގައި އެބައޮތް ރަނގަޅު އިސްލާހީ އެޖެންޑާއެއް. އެ އެޖެންޑާ އަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ. އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން އަޅުގަނޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަނަކީ މަޖިލިސް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ،" އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ހިސާންއަކީ އެ މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އާންމުންގެ ސަޕޯޓު ބޮޑު ހިސާން ކުރިމަތިލައްވާ ތުޅާދޫ ދާއިރާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓް ބޮޑު ދާއިރާއެކެވެ. އެ ދާއިރާގައި ތުޅާދޫގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ ގޮއިދޫ އާއި ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫ އެވެ. އެ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުންނެވި ނާޒިމް ރަޝާދު ވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފަހުން ވަނީ ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ހިސާންގެ ބައްޕަ ޝެއިހް ހުސައިން ޔޫސުފަކީ ބ. ހިތާދޫ ބޭފުޅެކެވެ. އެ ރަށް، ނިސްބަތްވާ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް މިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ހިސާން ވާދަ ކުރެއްވި އެވެ. އެ އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވިއިރު އޭގެ ކުރިން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯއްދެވުމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރު ވެސް ވީ ނާކާމިޔާބީ އެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ވަނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް އައިއިރު ހިސާން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒްގެ އިސް މަގާމެއްގަ އެވެ. ވެރިކަން ނިމި އެމްޑީޕީ އަށް ދިމާވި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުގައި ހިސާން އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތްތަކާއި ޕާޓީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ. ހިސާން އަކީ މި ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ އެކި ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރުމާއެކު އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ވެސް މެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކިވަކި ޕާޓީތަކަށް ދޭނެ ދާއިރާތަކެއް އަދި ނުނިންމަ އެވެ.