އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނާ ކަންކަން އިސްލާހެއް ނުކުރޭ: ޒިޔަތު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިސްލާހު ކުރާ ތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އެއް މައްސަލަތަކެއް އަހަރުން އަހަރަށް ހިމަނަންޖެހިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ގިނަ ރިޕޯޓުތަކުގައި އެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ އިރު އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާ ތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހައްލުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން،" ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ފަހަރަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ކުންފުނިތަކަށާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނީ މިޑީއާތަކުގައި އެ ވާހަކަތައް ޖެހުމުން ކަމަށެވެ. އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުން ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް މަޝްވަރާކޮށް އެނަލައިޒްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވާހަކަދައްކާނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ކަމަށާއި އޮޑިޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކާ އެ އިދާރާ އިން ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަށް ފޯނުކޮށްގެން، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކުރާނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން. މީޑިއާއާ ވަރަށް ދުރުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅުނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި. އެހެން ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތަކަށް ބައްލަވައިފިއްޔާ މީޑިއާ އަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ،" ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިމަގުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ އެކު މަހަކު އެއް ފަހަރު ބައްދަލުކޮށް ސެޝަންތައް ބާއްވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ، ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އަށް ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.