މަސައްކަތް ކުރަނީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ވެސް ޖާގަދޭން: އަމީން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޖާގަ އޮތް ހިދުމަތަކަށް ހަދަން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ހެލްތު މިިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެހި ބޭސް އަދި އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭ މަހާސިންތާ އިފްތިހާތުކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދައިދީ އެ ގޮތުން ވެސް ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން މަަސަކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދީގެން މިއަދު މި މަސަައްކަތް މިކުރަނީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ހުރި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ އިލްމު އަލުން ކުރިއަށް ނެރެ، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޖާގަ އޮތް، އަދި މިއަދު ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަކަަށްވީ ހިނދު މި ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދައިިދީ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ދިވެހި ބޭހުގެ އިލްމު ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިލްމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ އިލްމު ރާއްޖޭގައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދެމި އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަލުން ދިރުވައި އާލާ ކުރަން ޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.

މަހާސިންތާ ހުޅުވަން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެވޭލާ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވަނީ އަރަބި-ޔޫނާނީ ބޭސްވެރިކަމާއި އިރުމަތީގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ.

"ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަން ވެސް މިއަދު މި ވަނީ މުޅިން އެހެން މަރުހަލާއަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި. އެހެންކަމުން ދިވެހި ބޭސްވެރިމަށް ވެސް މިހާރު ދިރުން ހޯދައިދޭން ޖެހެނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ސައެންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ބޭސްވެރިން މަދެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ހަކީމީ ބޭސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ފަސް ބޭފުޅުން، އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭސްވެރިންގެ ގޮތުގައި 19 ބޭފުޅުން އަދި ދިވެހި ބޭސްވެރިންގެ ގޮތުގައި 59 ބޭފުޅު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.