ޚަބަރު / މުހައްމަދު ރިޒްވީ، އެމްޑީ/ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް

ޓިކެޓް ގަތުމުން، އަގު ހެޔޮކަން ގަބޫލުކުރެވޭނެ: ރިޒްވީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓަކަށް މީހަކު އަރަނީ. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި އަގުތަކަކީ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހުރި ވަރުގެ އަގުތަކެއް ކަމަށާއި، ޓިކެޓް ގަތުމުން، އަގު ހެޔޮކަން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ކުރިން މައިގަނޑު ފަސް ރޭންޖެއްގައި އަގުތައް ހުރި އިރު އެންމެ ދަށް ރޭންޖްގައި ވިއްކަނީ ވަރަށް މަދު ސީޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާ އަގުތައް މައިގަނޑު ތިން ރޭންޖެއްޖަށް ބަހާލާފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެެއިން އެންމެ ދަށް ރޭންޖްގައި ވެސް މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް 15،000 ސީޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާނަ އަކީ، ކުރިން އަގު ހެޔޮ ފެއާގެ ޓިކެޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ނަމަވެސް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކަށް އަގު ހެޔޮ ފެއާ އިން ޓިކެޓް ލިބުމެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކާ ސީޓް އަދަދު މަހަކު ތިން ގުނަ އަށް މިހާރު އިތުރުވާނެ އެވެ.

މިހާރު ހުރި އަގުތަކާ އާ އަގުތައް އަޅާކިއުއްވަމުން ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ އައްޑުއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގާ މީހަކަށް 800 ވަރަކަށް ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިން ރޭންޖުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ރޭންޖްގައި އައްޑުއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކާނީ 2،665ރ. އަށެވެ. ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުޑަވާ ދެ ރޭންޖެއް އޮތް އިރު އެ ދެ ރޭންޖުގައި ގިނަ ސީޓްތަކެއް ދެން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމާ 2،665ރ. ވުރެ އަދި އިތުރަށް ކުޑަވާ ދެ ބޭންޑެއް އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ ހަމަ އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ލިބޭނެ. މިސާލަކަށް އައްޑުއަށް ބަލަންޏާ ކޮޅަކަށް 1،000 އަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަކޮށް ލިބޭނެ. އެ ބޭންޑްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މަހަކު ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ސީޓް. ލޯ ބޭންޑްގަައި ގިނައިން ވިއްކާނީ، 15،000 ސީޓަކީ ދުވާލަކަަށް ބަލައިލަންޏާ 500 ވަރަކަށް ސީޓް މުޅި ނެޓްވޯކް ތެރޭން،" ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދަނީ. -- މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިން ފަސް ރޭންޖެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް ރޭންޖްގައި ދޫކުރަމުން އައީ ދުވާލަކު އެންމެ ސީޓެއް ކަމަށެވެ.

"އެ އަރާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 5،000، ނޫނީ 6،000 ޖާގައަށް. މިހާރު އެ އަދަދު ތިން ގުނަ ވެގެން މިދިޔައީ. އެހެންވީމާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން މިދަނީ އެންމެންނަށް ވެސް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަގު ހެޔޮ ވިޔަސް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށެއް ނުވާނެ

މޯލްޑިިވިއަން އިން އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާ އަކީ ކުއްލިކުއްލިއަށް ޝެޑިއުލް ބަދަލުވެ، ދަތުރުތައް ލަސްވެ، އަވަސްވުން ފަދަ ކަންކަމާއި ޓްރާންސިޓް ކުރާ އުސޫލު އުނދަގޫވުމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. އަގު ހެޔޮވުމުން އެ ކަންކަން އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެ އެވެ.

މިކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކުން ކަންކަން ގޯސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވަނީ އެއާޕޯޓް ބިޒީވުމާއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ކޭޓާ ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރާ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގެ ވެސް ބޮޑު ބަޔަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ދަތުރުތަކެވެ.

ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ޓިކެޓް އަގު ހެޔޮކުރީ ކުންފުނީގެ އެތެެރެއިން ހަރަދު ކުޑަކުރެވެން ހުރި ދިމަދިމާއިން ހަރަދު ކުޑަކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ގެއްލުމެއްވެ، ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ހިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ކުރަން ރާވާފައިވާ އެއް ކަމަކީ ދަތުރުވެރިންނަށް ދޭ ކާ އެއްޗެހި ރަނގަޅުކުރުމެވެ.

މި މަހުގެ 10 އިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ލިބޭނެ އަގުތައް. -- ގްރެފިކްސް: އަހްމަދު ސައްފާހް/މިހާރު

"އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ޑިޕާޓްމަންޓެއް ވެސް އުފައްދައިފިން އިންފްލައިޓް ސާވިސްގެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާ ކޭޓަރިން ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ލުއި ކާނާއެއް ދެވޭތޯ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެެވެ.

ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުން އާއްމު ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އަގަށް މިގެނައި ބަދަލާ އެކު އެކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ނުވިޔަސް، އާމްދަނީން ބޮޑު އެއްޗެއް ގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން ފޫބައްދައި ކުންފުނި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެހީވާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ވެސް އިތުރު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ވިޔަފާރި މޮޑެލް އެއް މި ސީޕްލޭނަކީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

99 ކޮމެންޓް, 157 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 35%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 63%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަސީމު

04 January 2019

އަދިވެސް އަގުހެޔޮކުރެވޭނެ ރައީސްޔާމީނު ފަސްއަހަރުތެރޭ އައިލޭންޑުއޭވިއޭސަނަށް ވަރައްބޮޑަށް އިސްވެސްޓުކޮށް އެކުއްފުނިވަނީ ކޮލަށްޖަހާފައި އެތަށް ފުލައިޓެއް ގެނެސްފި ވީމާ ދެން ރަނގަޅަށް ހިންގައިގެން ކުޑަފައިދާއެއްލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްދޭންވީ....

The name is already taken The name is available. Register?

75848

04 January 2019

މޯލްޑިވިއަން އަކީ ތަރައްޤީ ނުވާ ތަނެއް. ޓިކެޓެއް ނުލިބޭނެ އެތާ މުވައްޒަފުންގެ ރައްޓެހިންނާ އާއިލާ މީހުންނަށް ދުރާލާ ބުކް ކޮށްފަ ތިބެނީ. އަހަރެން އޮންލައިންކޮށް ނެގި ޓިކެޓެއްގެ ނަން ރިޕީޓްވެފަ އިނދެގެން އިސްލާހުކޮށްލަން ދިޔައިމަ ބުނަނީ ރިފަންޑޯ ކުރެވޭނީ އަދި ރިފަންޑް ފައިސާ ލިބޭނީ 15 ދުވަސް ފަހުންނޯ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވޭ އެވަރުގެ މިސްޓޭކެއް އިނަސް އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ނުދެވޭތާ ޓިކެޓް ވިއްކި މީހުންނަށް އިސްލާހުވެސް ނުކުރެވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަށުކުއްޖާ

04 January 2019

ޓިކެޓު ވިއްކާނީ އެންމެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކޭ އަގުގަ 11މަސް ކުރިން ނެގިޔަސް ފެއާ ޓިކެޓު ހުސްވެގަ ހުންނާނީ މި ދުވަސްކޮޅު އަގުހެޔޮ ޓިކެޓު ލިބިދާނެ ފަހުން ނުލިބޭނެ މަމީ ވަރަށް ދަތުރު ކުރާ މީހެެއް އަބަދުވެސް ބޮޑުކޮށް ގަންނަނީ ފެއާ ޓިކެޓު ލިބޭނީ ހަމަ ވަކިބަޔަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުރާކުނު މަލިކު މުހަންމަދު

04 January 2019

ޔާމީނު ފެށިހާ އެއާރފޯޓްތައް މިހާރު ހުއްޓްނީ ކީއްވެ. ރާއްޖޭ އެކިކަންކޮޅު ތަކުގަ ފެށި ފްރޮޖެކްޓް ތައް ލަސް ނުކޮށްފަށައިދީ. ވޯޓް ހޯދަށް އަށްނަށް ޖެހޭނި އެއާރފޯޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާދީފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މާރަންދޫ ހަސަނު

05 January 2019

މިހާރުވެސް ތިކަން ފެށިދާނެ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ބޮޑުބައެއް ކޮރަޕްޝަނަށް ދޫކޮށްލަނިކޮށް. އެގޮތަށް އެކަން ކުރީމަށްވުރެ ނުކުރިޔަސް ރަނގަޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުޝާމު

04 January 2019

ދެން އުޅެން ޖެހޭނީ ތިފެއަރ އިން ޓިކެޓެއް ނުލިބިގެން .. ތިތާ އެތެރެ އެތެރެއިން ގިނަފަހަރު އެމީހުންގެ ރައްޓެހިންނަށް ބަހާލާ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖޫ

04 January 2019

އަޖާއިބު ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއްނޫތަ މީ؟ ކޮން ފެއަރ އެކޭތަ މިކިޔަނީ ؟ ފުލައިޓް ތަކުގަ ހުންނަނީ 2 ކުލާސް. އެއީ ބިޒްނަށް ކުލާހާއީ އިކޮނޮމިކްކުލާސް. އަގު ތަފާތު އަންނަނީ ދެބައިގެ ދޭހިދުމަތާއި ފެސެލިޓީއާއި ޕްރައިވެސީގެ ތަފާތުންނެވެ. ފެއަރ އަކީ ވަކި ހާލަތެއްގައި ވަކި ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށްބާއްވާ ހާއްސަ ފުލައިޓް ތަކުން ޑިސްކައުންޓް ރޭޓްގައި ވިއްކާ ޓިކެޓް. ކޮންބަޔަކު އޮޅުވާލަންތޯ ތި އުޅުއްވަނީ؟ ބުނަންވީނު ވިއްކާނެ މީހަކަށް ވިއްކާނެ ރޭޓަކުންނޭ ވިއްކާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އާލަމް1

03 January 2019

ޓިކެޓްގެ އަގުހެޔޮވާނީ ބައިއެޅުން ހުއްޓާލައިގެން އެޖެންޓްކަން ދިނުން ހުއްޓާލާފަ ބޭނުންމީހަކު އޮންލައިންކޮށް ނޫނީ އައިލެންޑްއޭވިއޭޝަންގެ ކައުންޓަރ އިން ޓިކެޓް ވިއްކާގޮތަށް ހެދީމާ ނިމުނީ މިހާރު ކޮންމެ ޓިކެޓަކުން 250ރ އެޖެންޓްއަށް ދޭންޖެހޭ އެހެންވީމަ އަގުބޮޑުވަނީ އެބައި ހުއްޓާލިއަސް 700ރ އަށް ޓިކެޓް ހެދޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހޯރަފުށީ ޗާލުނަޔާ

03 January 2019

ޓެކްސީ ޑުރައިވަރުން މާލޭން ހުޅުމާލޭއަށް ރިޓާން ޓިކެޓަށް 100ރ ނަގާތީ ބަޔަކު ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެން ފާޑް ފާޑް ފޯރަމްބާންވާ ހީވަނީ ގިތެލެއް ލޮނުމެދު ކައިގެން އުޅޭހެންވިއްޔާ. އެކަމް މޯލްޑިވިއަނުން އަގުތައް ކަޑައަޅަށްވީމަ ރަށްއިތުން ބައިވެރި ކޮށްގެން ފޯރަމެއްވެސް ބާންވާލަށް ނުކެރުނި. ނިކަމެތި ރަށްއިތު މީހާ ކުރާމަސައްކަތް އަތްބޭނޭތޯ ސަރުކާރުން ވެސް ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޮޮއޯކޭ

03 January 2019

މިވަރުވެސް ވިކަން ރަގަޅު. އެކަމަކު އެއްމެ ނިކަމެތި މީހުން ނިކަމެތި ކުރާތީ ދެރައީ. ބަސް ދަތުރު ކުރަނީ އެއްވެސް އުޅަނދު ފަހަރެއް ނެތީމަ. ހުޅުމާލެ އާ މާލެ އާދޭތެރޭ. އަގު މާބޮޑީ. މީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކޭ ފައިދާ ނުވާތީ ރައްޔިތުން ދޮވެލަނީ. ދެރަ

The name is already taken The name is available. Register?

ރިޒްވީ

03 January 2019

ތިވާހަކަ އެހެން މީހެއް ކައިރީ ބުނަން ފެންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޮޮއޯކޭ

03 January 2019

މިވަރުވެސް ވިކަން ރަގަޅު. އެކަމަކު އެއްމެ ނިކަމެތި މީހުން ނިކަމެތި ކުރާތީ ދެރައީ. ބަސް ދަތުރު ކުރަނީ އެއްވެސް އުޅަނދު ފަހަރެއް ނެތީމަ. ހުޅުމާލެ އާ މާލެ އާދޭތެރޭ. އަގު މާބޮޑީ. މީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކޭ ފައިދާ ނުވާތީ ރައްޔިތުން ދޮވެލަނީ. ދެރަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454