ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި އެ އަންހެން މީހާ މަރުވި މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމީހާގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކަން އެޗުއާރުސީއެމް އާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުން ބަލަން އަންގާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިދާރާތަކުން އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި މަރުވާ ބައެއް ގައިދީންގެ މަރާ މެދު ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދެ އެވެ. އެގޮތުން އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އާއިލާތަކުން ބުނެ އެވެ.