ބަޖެޓް ތާށިވެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފައިސާ ހަމަނުޖެހިއްޖެ ނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.


މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އީސީން ހިމެނީ، މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް 123 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައިދޭށެވެ. އެކަމަކު ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާނުކޮށް، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 43 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށް، އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެއީ، އެޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ އެވެ.

އީސީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައި މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ އިތުރު ކުރި ކަން މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓުގައި ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ކޮމިޝަނަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިނޭންސް އިން މިގޮތަށް ޖަވާބު ދެއްވީ، އިންތިޚާބުގެ އެކި ޚަރަދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސަަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ. "އިންތިޚާބަށް މިހާރު ބަޖެޓް ހަމަޖައްސާދީފައި އޮތް ވަރުން، ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކޮމިޝަނުން މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން."

އީސީގެ މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ/މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އިންތިޚާބަށް ހުރި މާލީ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރުމުން، އެކަމަށް މަޖިލީހުން ހައްލެއް ހޯދައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގާސިމް ދެއްވި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަޖިލީސް ރައީސް ޔާގީންކަން ދެއްވި ބަޖެޓު ތާށިވެ އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމުގެ މައްސަލަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިފަހަރު 87 ދާއިރާ އަކަށް މެމްބަރުން ހޮވާނެ އެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޕާޓީތަކުން މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.