އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ކުޅު ޖެހުމުން އެތައް ފާޑުކިއުމެއް

ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް އައްޑޫ ހޮޓަލެއްގެ ތެރެއިން ހަމަލާދީ އޭނާގެ ގަޔަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ހިތަދޫ މާހެރަ ކެފޭގައި މިކަން ކުރި ތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ އިރު، އެކަން ކުރި މީހާ އަށް އެތައް ފާޑުކިޔުމެއް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ނުދެ އެވެ.

އެކަމަކު ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރާ އެ މީހާ އަށް ހަމަލާދިނީ މެދު އުމުރުގެ ދިވެއްސެކެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ގޮނޑިއެއްގައި އިންދައި، އެ ތަނަށް ގޮސް އޭނާގެ ލޮލަށް އިނގިލި ކޮއްޕާލަ އެވެ. ދުވަސްވީ މީހާ ތެދުވެ، އަތް މުށްކަވާލުމަށް ފަހު، އޭނާ އަށް ހަމަލާދިން މީހާގެ މޫނާ ދިމާލަށް އަނގައިގައި ހުރި ފެނާ އެކު ކުޅު ބުރުވާލަ އެވެ.

އެއާއެކު، ރައްދުގައި އެމީހާ ވެސް އަނގައިގައި ހުރި ކުޅުތައް ބުރުވާލައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ހޮޓަލުގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެންދެ އެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ އަށް ހަމަލާ ދިން ވަގުތު، ހޮޓަލުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ތިބި ކަމުގައިވިޔަސް، މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން އުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ދުވަސްވީ މީހާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން ބައެއް އާންމުން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ގޯނާކޮށް، ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

އަހުމަދު ރަޝީދު ނަމުގައި ޓުވީޓް ކުރި މީހަކު ބުނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ޖަމީލް ނަމުގައި ޓުވީޓު ކުރި މީހަކު ބުނީ މެދުއުމުރުގެ މީހާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިއީ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދިން ނުރަނގަޅު މެސެޖެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.