ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ނޯޔަން ނަމަކަށް ކިޔާ އެ މީހާ ހޯދަނީ ސ. ހިތަދޫ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ނޯޔަނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގުޅައި އެކަން އެންގުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން މިހާތަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.