އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ފެއިލްވެފައިވާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.


މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާކަންހާއިރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ފެށި އެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން ކުރިއަށް ގޮސް މާފަންނު ލެކިއުޓް ފިހާރަ ކައިރިއަށް ނިންމާލިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލް މަރިޔަމް ޝުނާނާ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޯޑުތަކާއި ބެނާތައް ހިފައިގެން ކުރި މުޒާހަރާގައި ގޮވާލަމުން ދިޔައީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޝުނާނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ވެސް މިއަދު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އެ ޕެޓިޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯޓެއް (އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް) ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ތައްޔާރުކޮށްފައިއޮތް ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީ،" ޝުނާނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ގައުމުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ނުބެލޭ. އޭސީސީ އެތިބީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ނުކުޅެދިފައި. އޭސީސީ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދީ. އެ މެމްބަރުން ހައްޔަރުކުރޭ."

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުން އެކަން ހިނގިގޮތް ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާ--

ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އޭސީސީ އިން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އިއްޔެ ހާމަ ކޮށްފައިވާއިރު ރިޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ އަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިޔާނާތެއް ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި 77.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެން ޖެހޭ އިރު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް ވަދެފައި ވަނީ އެންމެ 12.5 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ނަމަވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ކޮންކޮން ބޭނުންތަކެއްގައި ކިހިނެއް ކަމެއް އެ ރިޕޯޓަކުން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.