ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް، ފުލުހުންގެ މަދަނީ މުވައްޒަފަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ، ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:15 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން އައި ފުލުހުންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފެކެވެ.

އޭނާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިވިލް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ފުލުހުންގެ މަގާމުގެ ހުވާކޮށް އަދި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް އަޅާ ބައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ފުލުހުން އަޚުލާގީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ހިނގާނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި، އުމުރުން 29 އަހަރާއި 30 އަހަރުގެ ދެ ދިވެއްސަކާއި 26 އަހަރުގެ ބިދޭސީ އެކެވެ.

މީގެ ތެރެއިން، އުމުރުން 29 އަހަރާއި 30 އަހަރުގެ ދެ ދިވެހިން ތަހުގީގަށް ހަތް ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ބިދޭސީ މީހާ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ 15 ދުވަހެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ގެނައި ފޮށިގަނޑެއް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، އޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ފޮށިގަނޑު އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 24 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، ހަމަ އެ ދުވަހު ހިންގި އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އެހެން ދިވެއްސަކު ވެސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކުރީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ބިދޭސީ މީހާ އަތުލައިގަތީ ވެސް ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްފަ އެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:25 ހާއިރު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި މަތިންދާބޯޓަކުން އައި އެ ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ، އޭނާގެ ލަގެޖް ކަސްޓަމްސް އިން ސްކޭން ކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ފުޅިއެއް ފެނުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.