ފެބްރުއަރީ 8އާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި 70 މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން 2012 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމާއެކު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި އެ ޕާޓީގެ 70 މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެ ޕާޓީން ބުނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެ އައްޑު އަތޮޅުން ދައުވާކޮށްފައިވާ ބައެއްގެ މައްސަލަ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރިވިއުކުރަން ޕީޖީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކަށް 10 އަހަރު ފަހުން، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އެ ސިޔާސަތުތައް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އައްޑޫގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫން 94 މީހެއް، ލ. އިސްދޫން ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފައިވެ އެވެ. ހއ. އިހަވަންދޫގެ 22 މީހަކާއި، އެ އަތޮޅު ދިއްދޫޫން އަށް މީހަކާއި ރ. އަލިފުށިން އަދި ބ. ތުޅާދޫން ހަތަރު މީހަކަށް އަދި އެތައް ބަޔަކަށް ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޖޫރިމަނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައި ވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ 2012 ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގައި އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާތަކަކާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ، ހިންގި ކަންތައްތަކަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އޭރު ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ބަލަން އެކުލަވައިލި ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.