ނިއު ޒިލެންޑްގައި ދިން ހަމަލާގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ނެތް

ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނިއު ޒިލެންޑްގައި ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަނެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ގައުމުގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އުޅޭ އިރު، ހަމަލާ އަމާޒުވި ދެ މިސްކިތަށް ވެސް ދިވެހިން ގޮސް އުޅެ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ނިއު ޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗަށް ހަމަލަ ދިން ހަބަރާ އެކު ހައިރާންކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، އެ ހާދިސާއާ މެދު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ތަނުން އެއް މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރަން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި ކަމަށްވެ އެވެ.

"އަހަރެން ދުށިން ދެ އަންހެނަކާއި ހަތަރު ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮތް ތަން. ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައި ތިބި މަންޒަރު ދުށިން. މުޅި މިސްކިތުގައި ލެޔާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް. އަހަރެންނަށް ސިފަ ކުރެވުނީ އެތަން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި،" މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުންޏެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓު.

ނިއު ޒިލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ވާ ކަމަށް ޝާހިދާ ހަވާލާދީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މައިކް ބުޝް ވިދާޅުވީ ތިން ފިރިހެނުންނާއި އެއް އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނީ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރު މިސްކިތުގައި ލެއިންތަތްތެޅި ވެއްޓިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ތިބި ކަމަށެވެ.

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއް ބަންދުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ކްރައިސްޗާޗުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ "ނިއު ޒީލެންޑުގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ކަޅު އެއް ދުވަސް" ކަމަށެވެ.