ރަށްތައް މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި ކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރައީސް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ރަށްތައް މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގެސްޓް ހައުސް ޓޫރިޒަމަށް ޚާއްސަކޮށް، 'އައިލެންޑްސްޑޮޓްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން އިފްތިތާހުކުރި ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ފަދަ ކަންކަން ވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށަށް ދޫކޮށްލަން ވިސްނާއިރު، ފުޅާވަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް ޓޫރިޒަމާ އެކު ރަށްރަށުގެ ފުދުންތެރިކަން ވެސް އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖަޒީރާވަންތަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ރަށްރަށުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ. ހިންގުމާ އެކީގައި މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި ކުރުވުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ސިޔާސަތު." ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، 'އައިލެންޑްސްޑޮޓްއެމްވީ' މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގެސްޓް ހައުސް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ރަށްރަށާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ބާރު ވެސް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލާނީ ކައުންސިލްތަކުގެ އަތްމައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފައިދާ ލިބެނީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިންނަށް ނޫން ކަމަށާއި ދިވެހިންނަށް ވެސް އެހެން ރަށްރަށާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ވެބްސައިޓުން އެނގޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ މި ހުޅުވުނު ޕޯޓަލްގެ ސަބަބުން ޚަޒާނާ މުއްސަނދިވެ، ރަށްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިތުރަށް ހާމަވެގެން ގޮސް، ޚާއްސަކޮށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރައިގެން ދާއިރު މިއީ ސީދާ އެ ރަށަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ފަސޭހަ ދޮރެއް ކަމުގައި." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކުން އެ ވެބްސައިޓްގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމެކެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ބައެއް ރަށްރަށުން އެ ޕޯޓަލްގައި މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ ކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.