ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ނޭވާ ލެވޭނީ ވައްކަންކުރި މީހުން ޖަލަށް ލައިގެން: ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ނޭވާ ލެވެން އޮތީ ބޮޑެތި ވައްކަންތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށް ލެވިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ހިސާން ހުސައިންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވެ، އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އޭރުގެ ސަރުކާރުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުންވަނީ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ، އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދޭނެ ޝަރުއީ ނިޒާމެއް ހޯދަން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު، ހިސާން އާއެކު --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ނޭވާ ލެވޭނީ މިދެންނެވި ވައްކަންތައް ކުރި މީހުން ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލެވިގެން." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކާ ދެކޮޅުވެރިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް ނުލިބޭ ނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ވަކި މީހަކާ ޖައްސާލައިގެން، ވަކި ބަޔަކާ އިދިކޮޅަށް ނިކުމެގެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް 144 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކޮށްގެން އެޅިއިރު އެ އިމާރާތް 54 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެޅޭނެ ކަމާއި އަދި އެތަނަށް މެޝިނަރީސް ހޯދުމުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަން އިމާރާތްކުރި ބޭރުގެ ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކޮންސްލަޓެންޓުންނާ ވެސް އެމަނިކުފާނާ ސިންގަޕޫރުން ބައްދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގައި، ނުއަގުގައި އެ މަޝްރޫއުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަން ހާމަވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"ތިމަންނައަކީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކަށް ދިޔަ މީހެކޭ. ތިމަންނަ ލިޔެފައި ހުރި ރިޕޯޓްތައް މިހިރީއޭ. އެ ބިޑް ހުށަހެޅީމާ އެއީ ގޯސް ބިޑެއް ކަމާއި، އެއީ 54 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހެދޭނެ އިމާރާތެއް ކަން ބުނެފައި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން ބުނެފައި. އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެބަހުރި އެ ހުރިހާ އެއްޗެހި." އެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ 7،000 ފްލެޓަކީ ވެސް ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެތަންތަން މިހާރު އިމާރާތް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެހާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައި އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮޓަރިއެއްގެ ބޮޑު މިނަކީ އަށް ފޫޓް ނުވަ ފޫޓް. އެތަނަށް އެނދެއް ވެއްދީމަ ދެން ނެތް އަލަމާރިއެއް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް. ކިހިނެތްތޯ އެތަނުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭނީ؟. އިހަށް ދުވަހު އިކޮނޮމިކް ކޮމެޓީގައި އަޅުގަނޑު ބުނިން ހިނގާށޭ އެތަން ތަޅާލަން. ބޭނުމެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނޫނޭ އެއީ. އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅޭ އެތަން ތަޅާލާފައި އެތަން އަލުން ހެދިއްޔާ." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ލާ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމެވެ. އެކަން ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގާނޫނަށް އެ ބަދަލު ގެނައުން ކަމަށާއި އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް ނުލިބެނީސް އެކަން ކުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ ރައީސް ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.