ދަތުރުފަތުރުގެ ޝެޑިއުލް ބަލާ އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރެވެން ހުރި ގޮތާއި ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.


"ނިއަމި"ގެ ނަން ދީފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އެކަަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ.

ނިއަމި އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ލޯންޗް ކުރި ނަމަވެސް އެ އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން އަދި ހުރީ ހަމަ އެކަނި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުންނެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނީ އެ އެޕްލިކޭޝަން އެޕަލް ސްޓޯރުން ލިބޭނެ ގޮތް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނުން އަދި ފެންނާނީ ސަރުކާރުން ދޭ ފެރީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ޝެޑިއުލެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ދަތުރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް އަދި ހިމަނާނެ އެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެ އެޕް މިއަދު ލޯންޗް ކުރި އިރު މިއަދަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ވަނަ މަސައްކަތު ދުވަހެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ދެމުންދާ ކަނޑުދަތުރުގެ ހިދުމަތްތައް ނިއަމި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެންނާނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށެވެ. "ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ދައުލަތުން ދެމުންދާ ފެރީތަކުގެ ހިދުމަތުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް މި އެޕްލިކޭޝަނުން ލިބިގެންދާނެ. މާނައަކީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒްކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ތިން ކުންފުނިން ދެމުން އަންނަ ފެރީތަކުގެ ފެރީ ޝެޑިއުލް މި އެޕްލިކޭޝަނުގައި ހިމެނިގެންދާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.