ޝައިނީގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ދުންޔާ އަށް: އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފޭލްވުމުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރެއްވި ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވި ފޭލްވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މި ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ޝައިނީ ސަންގު ޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ދުންޔާ މިހާރު ހުންނެވީ ފޭލްވެފައި އޮތް ފަޅީގައި ކަމަށެވެ. ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ވެސް އޭނާ ފޭލްވެގެން ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި، ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީ އަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"[ދުންޔާ އަށް] އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލައްވާކަށް ނުކުރެނު. އިސްތިއުފާ ދީފައި ދިޔައީ، އެ ވާނީ ފެއިލިއާއެއް ކަމަށް،" ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވެސް ޝައިނީ ވަނީ ދުންޔާ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އާ އުސްމިންތަކާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޖާގަ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދުންޔާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޝައިނީ ކުރެއްވި ޓުވީޓް.

އޭނާގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ދުންޔާ އަށް މި އަމާޒުކުރެއްވީ އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދިއުމަށް އަދި ބާއްޖަވެރި މުސްތަގުބަލަކަށް ވާސިލްވާން، ވަތަން އެދޭ އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު އައުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުންޔާ ކުރެއްވި ޓުވީޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

ދުންޔާގެ ޓުވީޓް.

ދުންޔާ ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުގެ ބައެއް އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭރުން ކުރިމަތިކުރުވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ސަރުކާރު ދިފާއުކުރެއްވުމުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، ދުންޔާ މަގާމު ދޫކޮށްލެއްވީ ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަން އުޅޭ ގޮތާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ދުންޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ދުންޔާ، މަގާމް ދޫކޮށްލެއްވިއިރު ރައީސް ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ދުންޔާގެ ބައްޕާފުޅު މައުމޫންއަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވެ، ޕާޓީ ތެރޭގައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅުންގެ ފެކްޝަން އުފެދިފަ އެވެ.