ޕީއެންސީގެ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު، މަގާމުތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި އެ ޕާޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަތިވި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކާ ހެދި އުފެއްދި ޕީއެންސީ މިހާރު ހިންގަނީ ވަގުތީ ލީޑަޝިޕަކުންނެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހުންނެވި އިރު ދެ ނައިބުންނަކީ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އަބްދުއްރަހީމް ފިޔަވައި ސައީދާއި އާދަމް ޝަރީފް ވެސް މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ޖާގަ ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެއްވުނެވެ.

ޖެނުއަރީ، 31، 2018 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން، ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާތާ ލަސްވެގެން ތިން މަސް ތެރޭގައި ދާއިމީ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ނުވަ މަސް ތެރޭގައި ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ.

ޕީއެންސީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމީ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ.

ޕީއެންސީ އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި މަގާމްތައް:

- ރައީސް

- ދެ ނައިބު ރައީސުން

- މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ 20 މެމްބަރުން (މީގެ ތެރެއިން ފަސް އަންހެން މެމްބަރުންނާއި 35 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާން މެމްބަރުން ހިމެނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި.)

- ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ އަށް ފަސް މެމްބަރުން.

- އިސްތިއުނާފް ކޮމިޓީ އަށް ތިން މެމްބަރުން.

- އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފަސް މެމްބަރުން.

ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ތިބި އެންމެންނަށް މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ. ކުރިމަތިލާ މަގާމެއް އެނގޭ ގޮތަށް އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާ އެކު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ޕާޓީގެ އޮފީހަށެވެ. މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ މާދަމާގެ ހަވީރު 6:00 އެވެ.

ޕީއެންސީ އުފެއްދީ ޕީޕީއެމް މެދުވެރިކޮށް ސިިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަން ޔާމީނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އޭރު ޕީޕީއެމް ހޯދަން އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ދިގުލައިގެން ދިޔަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމުނީ ޔާމީނާ އެއްކޮޅަށެވެ.