ޝަރީއަތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދޭން ފަށައިފި

އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ޝަރީއަތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ނުދޭން ނިންމުމަށް ފަހު އެ ފުރުސަތު އެ ސްޓޭޝަނަށް އަލުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.


އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ޝަރީއަތްތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ނުދޭން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމީ އެ ސްޓޭޝަނުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި ޝަރީއަތްތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އަލުން ދޭން ފެށީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ޑީޖޭއޭ އިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވެސް އޭރު ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލާގައި އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ އެކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ރާއްޖެ ޓީވީން ޚިލާފްވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ.