ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލާ ބުރަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

ބ. ފެހެންދޫގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިންގީއެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގައި ދިމާވާ ދަތިކަން، އެ ރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.


ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ފެހެންދޫގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ސްކޫލަށް ދަނީ އެ އަތޮޅު ގޮއިދޫ ސްކޫލަށެވެ.

ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ފާހަގަކުރީ، އެ ރަށުގައި ކިޔަވާ 26 ދަރިވަރުން، ދަތިހާލުގައި ސްކޫލަށް ދާން ޖެހުމެވެ. ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި ދަރިވަރުން ސްްކޫލަށް ދާކަށް، އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތެވެ.

ފެހެންދޫ ކުދިން ދަތުރު ކުރާ ޑިންގީ: އެ ޑިންގީގެ ސަތަރި ހަލާކުވެ ފެން ހިޔާނުވާ މައްސަލަ ވަނީ ދިމާވެފައި--

އާބާދީ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ފެހެންދޫ ސްކޫލު 2008 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މޫސުން ކިތަންމެ ގޯސްވި ނަމަވެސް ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން ޖެހެނީ ކުޑަ ޑިންގީއެއްގަ އެވެ. އެކަން މި ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނުން ވަނީ ދަރިވަރުން ދަތުރުކުރުމަށް، ހިޔާކޮށްފައިވާ 20 ފޫޓުގެ ޑިންގީއެއް ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު ޑިންގީގެ ސަތަރިގަނޑު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން، އަނެއްކާ ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލަރުންގެ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.