ޕީޕީއެމް ނިދިން ހޭލައި ޒިންމާއަދާކުރަން ވެއްޖެ: އަލީ ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް، "ޕީޕީއެމް އަދިވެސް އޮތީ ނިދާފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނިޒާރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވުމާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ މަސައްކަތަކަށް ވާން ޖެހެނީ، ސަރުކާރު ޒިންމާާދާރު ކުރުވުން ކަމަށް ވިޔަސް އެ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދަން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވި ތަން ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަނީ ޒިންމާއަދާކުރުވައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ކަން ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އެކަމަކު ޕީޕީއެމުން އެ ޒިންމާއަދާކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެއީ، އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް،" ނިޒާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް ހަރަކާތްތެރި ނުވާތީ ފާޑުވިދާޅުވެ އަލީ ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓުވީޓް.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ބަލިވުމުން ވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އަށް ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި އޮވެ 2014 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބުކުރުމުން ވެސް އެމްޑީޕީ މާޔޫސްކަމުގައި ނުތިބެ ރައްޔިތުންނަށް އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކޮށްދިނުމުގައި ދެމިއޮތް ކަމަށް އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ގޯސްތަކަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ކުރި މަސައްކަތް ޕީޕީއެމުން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކޮށް، ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕަށް ވެސް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. އެކަމަކު އާއްމު މެމްބަރުންނާ އެކު މިހާތަނަށް ޖަލްސާއެއް ވެސް ބާއްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއާ އެކުގަ އެވެ. އެއީ، ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަތިވި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކާ ހެދި، އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަކިވެ އުފެއްދި ޕާޓީ އެވެ.