ތިނަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ގެއެއްގެ ފާރު ވެއްޓިއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓުނު ކާރެއް ގެއެއްގެ ފާރެއްގައި ޖެހި، ފާރު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.


މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ އެ ރަށުގެ ގާޒީ މަގުން އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގެ ކައިރިން ކާރު ނެއްޓެންވެގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ތިނަދޫގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓުނު ކާރާއި އެ ކާރު ޖެހުމުން ވެއްޓުނު ފާރު -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ކާރަށާާއި އެ ގޭގެ ފާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ކާރު ޖެހުނު ފާރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ އެ ގޭގެ ގޯތި ތެރެއަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެ ކާރުގެ ބަމްޕަރު ވެސް ވަނީ ނެއްޓިފަ އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މިއަދު ހަވީރު 5:30 ހާ އިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓް ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވެސް ޓެކްސީއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވެ އެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބުނަސް ޓެކްސީ އަށް ވަނީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.