ކުށްކުށާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އަށް ގޮތް ނުނިންމަން ސީޕީ ހަމީދު ގޮވާލައްވައިފި

ކުށުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިކުމެ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނުނިންމަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


ދާދިފަހުން ކ. ދިއްފުށީގައި ވައްކަން އިތުރުވުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ ވަގުންނާއި ކުރިމަތިލައި، ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގައިފަ އެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު މަގުމަތީގައި ގަންހިންގުވަނިކޮށް ފުލުހުން ވަނީ އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ހަމީދު އިއްޔެ ކުރެއްވިި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރަން އުނދަގޫވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުށްތައް ހިނގުމުން އެކަން ބެލުމަށް ރިޕޯޓްކޮށް، އެކަންކަން ބެލުން ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް ނުނެގުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް އެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

"ގާނޫނުގެ ވެރިކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް." ހަމީދުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

ހަމީދުގެ ޓްވީޓް

ދިއްފުށީގައި ދެ ތިން ރޭ މަތިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވެ އެވެ. އެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެސްއޯ ފުލުހުން ވެސް އެރަށުގައި ބޭތިއްބި އެވެ.