ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ނަޝީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


މަޖިލިހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެފައިވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބައްލަވައި އެޖެންޑާކޮށް ދިނުމަށް އެދި މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ސިޓީއަކުން ޖޭއެސްސީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއީ ކޮން ފަނޑިޔާރެއް ކަމެއް ނިއުޝާ ވިދާޅެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު، ފަހުން "މިހާރު" އަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖޭއެސްސީ އަށް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީ އަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އެ މައްސަލަތައް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމު ކުރުމަށް ވެސް ނަޝީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ގަވައިދުން މީޑިއާ އަށް އާންމުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީގައި އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަންގަރާ ދުވަހު މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ނަޝީދު ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ބައެއް ނިންމެވުންތައް ހާމަކުރައްވައި ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ މަޖިލިހަކީ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ނުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ވަނީ މަޖިލިހަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މާހައުލަކަށް މަޖިލިސް ހަދަން ކަމަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީގެތެރެއިން އެނާޖީ ސާވިން ލައިޓްސްތައް ފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނަން،" ނިއުޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި ވިޕުން ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދި ނަޝީދު ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގްރޫޕްތަކުން އަންގަމުންދާ މިންވަރަކުން އެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.