ކޯޓުތަކުގައި ދެން ވަކާލާތެއް ނުކުރާނަން: ހިސާން

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ޕްރޮފެޝަން ދޫކޮށް ނުލައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެން ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅި ހިސާން ހުސއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭން ޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ހިސާން މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. ސުނާމީ ގެތައް އެޅުމުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތީ ހިސާނެވެ. އޭނާ އަކީ ވިމްލާގެ ވަކީލެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީ ގައި ކުރިން ތަމްސީލް ކުރެއްވީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ރިޒާ އަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން [މިހާރު ސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުން] ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައި ވެ އެވެ. ރިޒާ ޖޭއެސްސީން ބޭރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުންނެވެ.

ހިސާން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ހުރަހެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނިންމެވުމަކީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ނުކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނީ ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެން ވިޔަސް އުސޫލީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެތީ އަޅުގަނޑު ނިންމީ ވަކާލާތު ނުކުރަން. އޭގެ މާނަ އަކީ ޕްރޮފެޝަން ދޫކޮށްލީއެއް ނޫން،" ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންޑޭޓަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީގައި ހުންނަވާނީ ހިސާން ކަމަށް ފާސްކުރީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި 80 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ހިސާން އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅުއްވީ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހިސާން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓާނީ ކަމާއި ސްޓޭޓް އެޓާނީކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ވަކިވެވަޑައިގެން އޭނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާ އެވެ. ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ފަސްޓް ޑިގްރީ އާއި މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިިވާ ހިސާން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރެވެނީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރައްވަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުންގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ހިސާން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ދިފާއުގައި ވެސް ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވި އެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި 10 މެމްބަރަކު ހިމެނޭއިރު، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކޮމިޝަންގައި ތިއްބަވަނީ ތިން ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމެވެ.

ދެން ތިއްބަވާނީ ހިސާންގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ އަރީފާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު އީސާފުޅާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އަބްދުލް ރައޫފު އިބްރާހީމާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅި އަބްދުލް ހަންނާން އަހުމަދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ލަތީފާ ގާސިމެވެ.